guideubon

 

รองประธานวุฒิสภา เยี่ยมชมโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน ภายใต้โมเดล : ไบโอฟล็อค

1ไร่-1ล้าน-01.jpg

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมคณะเยี่ยมชมโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน โครงการ ปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง พัฒนาโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โมเดล : ไบโอฟล็อค โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้นำเสนอผลงาน

1ไร่-1ล้าน-02.jpg

จากนั้น เป็นการนำเสนอผลงาน โครงการจัดสร้างโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ด้านอาหาร เพื่อให้บริการและยกระดับมาตรฐานการผลิตแก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรัตย์ ลุนผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้นำเสนอผลงาน ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่คณะผู้มาเยือนและเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้นำเสนอผลงาน กล่าวว่า สำหรับ โครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน โครงการ ปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โมเดล : ไบโอฟล็อค (Biofloc) จัดทำขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในระบบไบโอฟล็อคที่สามารถจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำ เพื่อให้ปลาสามารถเจริญเติบโตได้ดี และลดความเสี่ยงจากการเลี้ยงในธรรมชาติ และเป็นการเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้สูงอายุ (upskill) ให้สามารถพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตปลาดุกบิ๊กอุยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกบิ๊กอุยให้เป็นอาหารปลอดภัย มีความพร้อมในการขยายเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด และเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในระบบไบโอฟล็อคในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจังหวัดใกล้เคียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรัตย์ ลุนผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หรือ อาคาร Pilot plant นี้ เป็น 1 ใน 3 ของอาคารโรงงานต้นแบบ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสร้างขึ้นภายในบริเวณพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งโครงการจัดสร้างโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ด้านอาหาร เพื่อให้บริการและยกระดับมาตรฐานการผลิตแก่ผู้ประกอบการ SMEs จัดทำขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตของเกษตรกร วิสาหกิจ SME และ Startup ในพื้นที่ ภายใต้การส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์ ให้มีมาตรฐานสากล และเพื่อสร้างการรับรู้สู่สาธารณชนการเปิดให้บริการโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์อย่างเป็นทางการสำหรับโอกาสดี ๆ ของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อีสานตอนล่าง 2 กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ SME และ Startup ในพื้นที่ที่จะไม่ต้องยุ่งยากในการเดินทางอีกต่อไป และที่อยากมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองมาที่นี่ครบจบที่เดียว “เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากฟาร์มสู่ห้าง”

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว