guideubon

 

อุบลจริงจัง กำจัดลูกน้ำยุงลาย 1 วัด 1 รพ. ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ลูกน้ำยุงลาย-ไข้เลือดออก-01.jpg

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน Kick Off กิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล กำจัดลูกน้ำยุงลาย เนื่องในสัปดาห์รณรงค์กำจัดโรคไข้เลือดออก ณ วัดบ้านหนองแกใหม่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ลูกน้ำยุงลาย-ไข้เลือดออก-02.jpg

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี เพราะเมื่อเป็นแล้วมีโอกาสเสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับการรักษาให้ทันท่วงที สาเหตุ มาจากการถูกยุงลายที่มีเชื้อโรคไข้เลือดออกกัด การกำจัดลูกน้ำยุงลายเป็นการยับยั้ง และป้องกันไม่ให้เกิดเป็นโรคไข้เลือดออกได้ จึงจำเป็นต้องมีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้หมดไป โดยใช้กิจกรรมรณรงค์ดูแลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม, การจัดการขยะ และการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ จึงจะประสบผลสำเร็จได้

ลูกน้ำยุงลาย-ไข้เลือดออก-03.jpg

ด้านนางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในนามตัวแทนของ หน่วยงานทุกภาคส่วน จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมืองอุบลราชธานี ว่า ข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดอุบลราชธานี จากวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 1,029 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 55.8 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย ในอำเภอตระการพืชผล, อำเภอเดชอุดม และอำเภอบุณฑริก อำเภอละ 1 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.29 พบผู้ป่วยในทุกอำเภอ อำเภอที่อัตราป่วยสูงที่สุดได้แก่ อำเภอกุดข้าวปุ้น 93 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 226.1 ต่อแสนประชากร อำเภอบุณฑริก 174 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 188.5 ต่อแสนประชากร อำเภอทุ่งศรีอุดม 35 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 122.3 ต่อแสนประชากร และ อำเภอสิรินธร 49 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 92.5 ต่อแสนประชากร

ลูกน้ำยุงลาย-ไข้เลือดออก-04.jpg

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล เป็นการจับคู่กันระหว่างโรงพยาบาลกับวัดที่อยู่ในพื้นที่ จำวนทั้งสิ้น 350 คู่ โดยมีหลายกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในวัดและกิจกรรมด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม, การจัดการขยะ และการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งต้องดำเนินการในวัดและหมู่บ้านที่ตั้งในพื้นที่ของโรงพยาบาลนั้นๆ ซึ่งวัดบ้านหนองแกใหม่ เป็นอีกวัดหนึ่งที่จับคู่กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลูกน้ำยุงลาย-ไข้เลือดออก-05.jpg

จากข้อมูลดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดกิจกรรมด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม, การจัดการขยะ และการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในบริเวณวัดใหม่บ้านหนองแก และบ้านหนองแก เพื่อเป็นการรณรงค์สัปดาห์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 และดำเนินการต่อเนื่องไปถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งจะได้ทำการ Kick Off กิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม, การจัดการขยะ และการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โดยความร่วมมือร่วมใจกัน ของทุกภาคส่วนพร้อมกับจิตอาสา ซึ่งในวันนี้จะได้มี การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้นำหมู่บ้านต้นแบบในการป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออกของอำเภอเมืองอุบลราชธานี อีกด้วย

พรสิริ มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข่าว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี