guideubon

 

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวจังหวัดอุบลฯ ปี 2560

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ-วันครอบครัว-อุบล-01.jpg

เชิญร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 16.00 ถึง 21.00 น ณ วัดพระธาตุหนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- การแสดงดนตรีโปงลาง จากโรงเรียนท่าบ่อ

- ลำภูไทหัวใจฮักพ่อ จากชุมชนวัดป่าใหญ่

- รีวิวประกอบเพลง "พระราชาผู้ทรงธรรม" จากชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว

- การแสดงจากวงดนตรีขวัญใจผู้สูงอายุและครอบครัว "คีตบุษย์" โดยนายพงษ์ชัย พรหมบุตร และคณะ

- พิธีกรมัคคุเทศก์น้อย จากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กล่าวประวัติวัด

วัดพระธาตุหนองบัว-06.jpg

- รำเพลงแหล่พระธาตุ และเพลงนมัสการพระธาตุหนองบัว โดยชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว ชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่ายต่างๆ ประมาณ 500 คน

- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และแขกผู้มีเกียรติ กราบสักการะพระธาตุหนองบัว

- พิธีมอบเกียรติบัตรโล่รางวัลแก่ ผู้สูงอายุที่เป็นคลังปัญญาดีเด่น ผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาดีเด่น ครอบครัวร่มเย็น บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีและดีเด่น ประจำปี 2559 รวม 22 คน

วัดพระธาตุหนองบัว-07.jpg

- ขบวนรำ แห่ขันดอกไม้เพื่อรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สรงน้ำพระพุทธรูป / สรงน้ำพระครูอมรธรรมสโรช เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหนองบัว / รดน้ำขอพรพร้อมทั้งมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน

- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน จากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

- ร่วมรำวงวันสงกรานต์กับผู้สูงอายุ บรรเลงโดยวงดนตรีคีตบุษย์

- เยี่ยมชมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา จากชมรมผู้สูงอายุ จากเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนโรงเรียนครอบครัว