guideubon

 

เซ็นทรัลอุบล จัดงานสงกรานต์ลานธรรม “ฮางฮดรดน้ำพระแก้ว”

Central-Ubon-สงกรานต์ลานธรรม-01.jpg

วันที่ 12 เมษายน 2566 นาย ชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์ลานธรรม “ฮางฮดรดน้ำพระแก้ว” ณ ลานบึงบัว ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล

Central-Ubon-สงกรานต์ลานธรรม-02.jpg

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล เริ่มเปิดฉากเทศกาลสงกรานต์ ด้วยประเพณีดั้งเดิมอันล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของชาวอุบลราชธานี สงกรานต์ลาน-ธรรม “ฮางฮดรดน้ำพระแก้ว” ซึ่งเป็นกิจกรรมสรงน้ำพระ ประเพณีบุญเดือนห้า เรียกว่า บุญฮดสรง หรือบุญสงกรานต์ ซึ่งประชาชนสามารถสรงน้ำผ่าน “ฮางฮดสรง” หรือเรียกกันด้วยภาษากลางว่า “ราง รด น้ำ” พร้อมสักการะบูชา พระแก้วองค์จำลอง 5 พระองค์ คู่เมืองอุบลราชธานี ได้แก่ พระแก้วโกเมน วัดมณีวนา-ราม, พระแก้วบุษราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม, พระแก้วไพฑูรย์ วัดหลวง, พระแก้วนิลกาฬ และ พระแก้ว-มรกต วัดเลียบ

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ผ่านขบวนแห่กลองยาว, การแสดงรำบายศรี, สินค้าภายในงาน รวมถึงกิจกรรมเวิร์คช็อป การทำตุงใยแมงมุม และกระดาษไข ที่ประชาชนทุกท่านสามารถเยี่ยมชมหรือลงมือทำได้ด้วยตัวเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและพร้อมปลูกฝังเจตนารมณ์ของประเพณีอันล้ำค่าให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไปภายใต้แคมเปญ “สงกรานต์มหาบันเทิง” ซึ่งมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2566

สำหรับกิจกรรมในพิธีเปิด ประกอบด้วยขบวนแห่กลองยาว, ชมการแสดงรำบายศรี, รดน้ำพระแก้วองค์จำลอง 5 พระองค์ คู่เมืองอุบลราชธานี ตลอดจนร่วมแจกน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ประชาชนทั่วไป อีกทั้งร่วมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ประจำจังหวัดนาย ชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เเละ นาง พัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานสงกรานต์ลานธรรม “ฮางฮดรดน้ำพระแก้ว” ณ ลานบึงบัว ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล

Central-Ubon-สงกรานต์ลานธรรม-03.jpg

Central-Ubon-สงกรานต์ลานธรรม-04.jpg

Central-Ubon-สงกรานต์ลานธรรม-05.jpg

Central-Ubon-สงกรานต์ลานธรรม-06.jpg

Central-Ubon-สงกรานต์ลานธรรม-07.jpg