guideubon

 

เทศบาลเมืองวารินชาราบ เชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2561

สงกรานต์-วาริน-อุบล-01.jpg

วันที่ 10 เมษายน 2561 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ กล่าวถึงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบต่อไป เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ สนับสนุนให้เกิดความรักในสถาบันครอบครัว และเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. การประชันโฉมสาวงามจากชุมชน 28 ชุมชน ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชาราบ

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ณ สนามทุ่งคาน้าแซบ ร่วมพิธีทาบุญตักบาตร สรงน้าพระพุทธรูปพระคู่บ้านคู่เมือง พิธีรดน้าขอพรผู้สูงอายุ และในช่วงเวลา 09.00 น. เข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ ขบวนแห่สรงน้าพระ ขบวนแห่เทพีสงกรานต์ ชื่นชมศิลปวัฒนธรรม ความสวยงามของการฟ้อนรา การละเล่นต่างๆ จากชุมชน คุ้มวัดต่างๆ และร่วมสนุกสนานเล่นสายธารน้า ณ สนามทุ่งคาน้าแซบ เทศบาลเมืองวารินชาราบ

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองวาริน ชาราบและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ในงานประเพณี สงกรานต์ ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน