guideubon

 

พิธีสรงน้ำพระราชทาน พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม

ปิดทอง-สรงน้ำ-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-02.jpg

วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง มีความสำคัญยิ่งในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีมาเป็นเวลายาวนานกว่า 200 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นพระอารามที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่อินแปลง พระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นมรดกอันล้ำค่าที่ชาวอุบลได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ครั้งโบราณกาลว่า ในวันเพ็ญเดือน 5 ของทุกปี จะต้องมีการจัดพิธีถวายเครื่องสักการะ ปิดทอง สรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง และเทศน์มหาชาติ เป็นประจำมีให้ขาด รวมทั้งเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน อันเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกท่านแล้ว

บุญประเพณี-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-02.jpg

ทุกๆ ปี จังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำสรงพระเจ้าใหญ่อินแปลง กำหนดให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประกอบพิธีสรงน้ำเป็นปฐมฤกษ์ นับเป็นพระมหามงคลนำมาซึ่งความปลาบปลื้มสร้างความปิติยินดีให้กับพสกนิกรชาวอุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับพระกรุณาอย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้กำหนดเอาบุญประเพณีวัดมหาวนาราม บุญเดือนห้าของแต่ละปี ดำเนินงานโครงการสืบสานงานบุญประเพณี ปิดทอง สรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินแปลง ตักบาตรดอกไม้ ร่วมบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2560

บุญประเพณี-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-03.jpg

ตามหลักศิลาจารึก ซึ่งฝังแน่นอยู่เบื้องหลังแท่นประดิษฐาน องค์พระเจ้าใหญ่อินแปลง และความตอนหนึ่งจารึกไว้ว่า พญาตนใดมาอยู่ดินกินเมืองนี้ ต้องเคารพพระพุทธรูปองค์นี้ ด้วยเครื่องสักการบูชาอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ มีมหรสพสมโภชในวันเพ็ญเดือน 5 จักได้รับความวุฒิศรีสวัสดิ์ ด้วยเดชะคุณของพระพุทธรูปองค์นี้ ด้วยหวังเพื่อให้เกิดกุศโลบาย การอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นปฏิระเบียบปฏิบัติ

บุญประเพณี-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-04.jpg

บุญผะเหวด หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า บุญมหาชาติ บางครั้งก็เรียก บุญเดือนสี่ และหนึ่งในประเพณีการทำบุญตามฮีต 12 ของชาวอีสาน เป็นการทำบุญเพื่อรำลึกถึงพระเวสสันดร ผู้ซึ่งบำเพ็ญเพียรอันยิ่งใหญ่ด้วยทานบารมีในชาติสุดท้าย หรือมหาชาติของพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะมาเสวยชาติ และตัสรู้ เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งชาวอุบลเชื่อว่าเพื่อความศรีเจริญศรีสวัสดิ์

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2560

เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงานบุญประเพณี ประจำปี 2560

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560

เวลา 15.00 น. ขบวนอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง

เวลา 16.00 น. พิธีตักบาตรดอกไม้

เวลา 17.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดไชยน้อย ไชยใหญ่ เทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน

เวลา 19.00 น. เริ่มพิธีมหาพุทธาภิเษก พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ตลอดคืน

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560

เวลา 03.00 น. แห่ข้าวพันก้อน

เวลา 04.00 น. เริ่มเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ไปตลอดทั้งวันจนจบ

เวลา 14.00 น. ต้อนรับคณะต้นกัณฑ์หลอนจากคุ้มวัดต่าง ๆ 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511