guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ จัดงานสงกรานต์ “วันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ครั้งที่ 9”

ราชภัฏอุบล-สงกรานต์.jpg

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดงานประเพณีสงกรานต์ “วันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ครั้งที่ 9” โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์อาวุโส เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงลำซิ่งแต้ว จิราภรณ์ สายรักษ์ พร้อมทั้งการแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ พุทธสถาน และบริเวณลานพอก