guideubon

 

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัว 9 เม.ย.61

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ-อุบล-01.jpg

วันที่ 31 มีนาคม 2561 จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "เตรียมพร้อมคนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง" เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ รวมถึงเตรียมประชากรให้เป็นประชากรผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกับวันแห่งครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ทาวเวอร์ (ชั้น G)

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ-อุบล-02.jpg

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงของผู้สูงอายุ ทอล์คโชว์การเตรียมความพร้อมทางการเงิน "พลังแห่งการออม เพื่อชีวิตทีมั่นคง" การมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล และเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวร่มเย็น เวทีเสวนา "การสร้างครอบครัวร่มเย็น Family comes first" ชมบูธนิทรรศการ : กายดี จิตดี มีออม ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร มอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุ รำวงวันสงกรานต์ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปและผลิตภัณฑ์ตลาดสีเขียวภายในงาน