guideubon

 

ม.อุบลฯ สืบสานประเพณีโบราณอีสาน “ตรุษสงกรานต์ บุญเดือนห้า สมมาพระเจ้า”

ตรุษสงกรานต์-UBU-01.jpg

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 10 คณะ 1 วิทยาลัย จัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีโบราณท้องถิ่นอีสาน “ตรุษสงกรานต์ บุญเดือนห้า สมมาพระเจ้า” ประจำปี 2566 โดยจัดให้มี ขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธรูป พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส โดยมี ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำประกอบพิธี ซึ่งมี นายชัชนันท์  กำจร นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ณ ลานกิจกรรม อาคารกิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

ตรุษสงกรานต์-UBU-02.jpg

นายชัชนันท์  กำจร นายกองค์การนักศึกษา กล่าวว่าประเพณีสงกรานต์ เป็นหนึ่งในโครงการสืบสานประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ที่องค์การนักศึกษาร่วมกับ สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาจัดขึ้น ภายใต้กิจกรรม“ตรุษสงกรานต์ บุญเดือนห้า สมมาพระเจ้า” โดยถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ เป็นขนบธรรมเนียมที่มีความงดงาม อ่อนโยน และความสนุกสนาน โดยใช้น้ำซึ่งมีคุณูปการต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เป็นสัญลักษณ์ของความร่มเย็น สดชื่น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยมีนักศึกษาจากทุกคณะ และผู้สูงอายุตัวแทนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับรูปแบบกิจกรรม “ตรุษสงกรานต์ บุญเดือนห้า สมมาพระเจ้า” จัดให้มีริ้วขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธรูป ประจำคณะ โดยใช้เกวียน 3 เล่ม ตั้งขบวนแห่จากหน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย ไปยังอาคารกิจกรรมนักศึกษา ระยะทางกว่า 1.5 กม.นำประกอบพิธี สวดมนต์รับศีลขอพรพระสงฆ์ พิธีขอขมาคุณพระรัตนตรัย พระสงฆ์ ผู้อาวุโส ครูบาอาจารย์ และร่วมสรงน้ำพระผ่าน "ฮางฮด" หรือรดน้ำผ่านทางราง โดยน้ำจะไหลไปลงที่องค์พระพุทธรูป ซึ่งถือว่าเป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นร่วมสรงน้ำพระสงฆ์ ผู้อาวุโส ครูบาอาจารย์เสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิต สนุกสนานด้วยการเล่นน้ำสงกรานต์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และประทับใจ

นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสาน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป  

เพลิน  วิชัยวงศ์ งานประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว

ตรุษสงกรานต์-UBU-03.jpg

ตรุษสงกรานต์-UBU-04.jpg

ตรุษสงกรานต์-UBU-05.jpg

ตรุษสงกรานต์-UBU-06.jpg

ตรุษสงกรานต์-UBU-07.jpg