guideubon

 

อุบลฯ ประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

พิธีสรงน้ำพระราชทาน-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-01.jpg

วันที่ 5 เมษายน 2566 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี สรงน้ำพระราชทาน พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ในงานสืบสานบุญประเพณีปิดทอง-สรงน้ำ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง  ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ มีนางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  นายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี  หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธี

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำสรง เพื่อเชิญไปสรงพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ในงานสืบสานบุญประเพณีปิดทอง-สรงน้ำ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง  ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อเป็นนิมิตหมาย แห่งความร่มเย็นเป็นสุข ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองอุบลราชธานี และเพื่อความเจริญรุ่งเรือง งอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

พิธีสรงน้ำพระราชทาน-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-02.jpg

พิธีสรงน้ำพระราชทาน-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-03.jpg

พิธีสรงน้ำพระราชทาน-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511