guideubon

 

สงกรานต์ 2564 อุบลฯ จัดสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวได้

สงกรานต์อุบล-สรงน้ำพระ-01.jpg

วันที่ 9 เมษายน 2564 จังหวัดอุบลราชธานีมีคำสั่งที่ 16358/2564 เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ สามารถดำเนินกิจกรรมทางศาสนาได้ ดังนี้
- การจัดพิธีสรงน้ำพระ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ทางศาสนา
- การจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีนิยม หรือรูปแบบตามที่กระทรวง
- การเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด สามารถดำเนินการได้ทุกพื้นที่

ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้
- ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
- ผู้จัดกิจกรรมต้องจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
- ผู้จัดกิจกรรมต้องจัดให้มีจุดบริกรล้างมือด้วยสบู่ น้ำยา หรือแอลกอยอล์เจล อย่างทั่วถึง
- ผู้จัดกิจกรรมต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน มีฉากกั้นระหว่างผู้ใหญ่ที่นั่งหลีกเลี่ยง การสัมผัสกับผู้อื่น
- ผู้จัดกิจกรรมต้องจัดให้ผู้ร่วมกิจกรรมติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด

ผู้ร่วมกิจกรรมให้งดการรวมกลุ่มสาดน้ำ งดการเล่นน้ำบนท้องถนน งดการจัดคอนเสิร์ต และงดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น งดปะแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม ยกเว้น การแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน

สงกรานต์อุบล-สรงน้ำพระ-03.jpg

ข้อ 2 มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจและคัดกรองการเดินทาง และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในช่วงเทศกาลสงกรานด์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

สงกรานต์อุบล-สรงน้ำพระ-02.jpg

ข้อ 3 ผู้ที่เดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ผ่านแอปพลิเคชัน " ฮักอุบล" หรือ www.hugubon.com และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด โดยรูปแบบการกักตนเองอย่างเคร่งครัด (Self Quarantine) ดังนี้
- ผู้โดยสารเครื่องบิน ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
- ผู้โดยสารรถไฟ ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานีรถไฟปลายทาง
- ผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี
- ผู้ที่เดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

สำหรับผู้ที่เดินทางจาก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเองอยู่ในเคหะสถาน (Self quarantine) หากมีความจำเป็นเดินทางออกจากเคทะสถานไปยังสถานที่อื่น ขอความร่วมมือให้จัดทำบันทึกการเดินทางสอบสวน (Timeline) และใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" หากพบว่ามีประวัติเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หรือมีอาการป่วย ไช้ ไอ เจ็บคอ จมูกไมได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ให้เข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยทันที

สงกรานต์อุบล-สรงน้ำพระ-04.jpg

สงกรานต์อุบล-สรงน้ำพระ-05.jpg