guideubon

 

สงกรานต์ 2564 สรงน้ำไหว้พระ 9 วัด ที่สุนีย์ทาวเวอร์

สงกรานต์-สุนีย์ทาวเวอร์-01.jpg

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 แวะมาสรงน้ำพระพุทธรูป ขอพรเสริมความศิริมงคลจากวัดดังในจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 10-15 เมษายน 2564 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 สุนีย์ทาวเวอร์ อาทิ

1.วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)
มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง
2.วัดทุ่งศรีเมือง
มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ พระพุทธรูปปางมารวิชัย
3.วัดเลียบ
มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ พระพุทธจอมเมือง
4. วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คือพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
5. วัดหลวง
มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ พระแก้วไพฑูรย์

6. วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ พระพุทธสัพพัญญูเจ้า
7. วัดศรีอุบลรัตนาราม
พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ พระแก้วบุษราคัม
8. วัดพระธาตุหนองบัว
พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ พระประธาน
9. วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย)
พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ พระแก้วโกเมน

สงกรานต์-สุนีย์ทาวเวอร์-03.jpg

ขอความร่วมมือปฎิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด-19 ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

สงกรานต์-สุนีย์ทาวเวอร์-02.jpg