guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2562

สงกรานต์-ราชภัฏอุบล-01.jpg

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และชาวอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม “วันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข” (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เริ่มตั้งแต่ เวลา 11.00 เป็นต้นไป ณ พุทธสถาน และลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กิจกรรมมงานสงกรานต์ปีใหม่ไทยดังกล่าว ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม โดยจัดให้มีพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะ สรงน้ำพระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ (พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย) เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่มเย็นเป็นสุข พร้อมทั้งจัดให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้แสดงมุทิตาจิตและรดน้ำขอพรผู้สูงวัย ผู้บริหาร และคณาจารย์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทย พร้อมกันนี้ ยังจัดให้มีการแสดงหมอลำพื้นบ้าน จาก อุปนายกสมาคมหมอลำอีสาน และศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยหมอลำ อีกด้วย

กำหนดการ “วันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข” ประจำปี 2562
เวลา 11.00 น. แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
เวลา 11.30 น. รับประทานอาหาร จากซุ้มอาหารหน่วยงานต่าง ๆ และร่วมชมกิจกรรมลานวัฒนธรรม
เวลา 13.09 น. ประธานในพิธี ผู้สูงวัย ร่วมเปลี่ยนผ้าอังสะและสรงน้ำพระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ และร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป
– ประธานในพิธี กล่าวแสดงมุทิตาจิตผู้สูงวัย และอวยพร ให้กับคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
– ผู้แทนผู้สูงวัย กล่าวอวยพรให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
– ประธานในพิธี มอบมาลัยกร/ของที่ระลึก และรดน้ำขอพรผู้สูงวัย
– คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รดน้ำขอพรผู้สูงวัย และผู้บริหาร
– ชมการแสดงหมอลำพื้นบ้าน จาก อุปนายกสมาคมหมอลำอีสาน และศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยหมอลำ
– เสร็จพิธี


งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี