guideubon

 

พ่อเมืองอุบล รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ปี 2561

วันผู้สูงอายุ-วันครอบครัว-อุบล-01.jpg

วันที่ 9 เมษายน 2561 ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ ทาว์เวอร์ (ชั้น G) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 “เตรียมความพร้อม คนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี (พมจ.อบ.) โดยมีผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ครอบครัว ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และประชาชนทั่วไป จำนวน 600 คน ร่วมงาน

วันผู้สูงอายุ-วันครอบครัว-สฤษดิ์-วิฑูรย์-01.jpg

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 อนุมัติและประกาศให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันแห่งครอบครัว” การประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อนุกรรมการมีมติเห็นชอบในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2561 ในหัวข้อ “เตรียมพร้อมคนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุ ยุคใหม่ที่มั่นคง” เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม แสดงความกตัญญู และยกย่องสดุดีคุณความดีของผู้อายุ ส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นานที่สุด รวมถึงการเตรียมประชากรให้เป็นประชากรผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพของตนเองเพื่อให้คงไว้ซึ่งคุณค่าและศักดิ์ศรี

วันผู้สูงอายุ-วันครอบครัว-อุบล-02.jpg

ในส่วนของครอบครัว ได้เน้นกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวเข้าใจในบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสร้างแนวคิดให้ครอบครัวมีส่วนในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ รณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวให้มากขึ้น ยกย่องสดุดีครอบครัวที่เป็นแบบอย่างในการอบรมเลี้ยงดูและดูแลสมาชิกในครอบครัวจนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ทุกคนในครอบครัว กระตุ้นให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนาสถาบันครอบครัว รณรงค์ให้ "ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว”

วันผู้สูงอายุ-วันครอบครัว-อุบล-03.jpg

กิจกรรมภายในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย การจัดบูธนิทรรศการด้านผู้สูงอายุ /ครอบครัว การทอคล์โชว์ การเตรียมความพร้อมทางการเงิน “พลังของการออม เพื่อชีวิตที่มั่นคง” การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บริเวณงาน การแสดงลีลาศผู้สูงอายุ การแสดงหมอลำ การแสดงเซิ้งอีสาน การมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล ให้กับผู้สูงอายุที่เป็นคลังปัญญาดีเด่น จิตอาสาดีเด่น ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ การมอบโล่ครอบครัวร่มเย็น มอบช่อดอกไม้ให้บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับประเทศ ครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และการเสวนา “การสร้าง-ครอบครัวร่มเย็น Family comes first”  

วันผู้สูงอายุ-วันครอบครัว-อุบล-04.jpg

ภายหลังการมอบ โล่รางวัล เกียรติบัตร และช่อดอกไม้ แก่ผู้สูงอายุในสาขาต่างๆ แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร พร้อมทั้งมอบของขวัญให้ผู้สุงอายุ 85 ปี ขึ้นไป จำนวน 15 คน

วันผู้สูงอายุ-วันครอบครัว-อุบล-05.jpg

วันผู้สูงอายุ-วันครอบครัว-อุบล-06.jpg

วันผู้สูงอายุ-วันครอบครัว-อุบล-07.jpg

วันผู้สูงอายุ-วันครอบครัว-อุบล-08.jpg

วันผู้สูงอายุ-วันครอบครัว-อุบล-09.jpg

วันผู้สูงอายุ-วันครอบครัว-อุบล-10.jpg

วันผู้สูงอายุ-วันครอบครัว-อุบล-11.jpg