guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ยกย่องผู้สูงวัย

สงกรานต์-พุทธสถาน-ราชภัฏอุบล-01.jpg

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ “ผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข” ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ พร้อมทั้งรดน้ำขอพรจากผู้สูงวัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล

นอกจากนี้ ยังมีพิธีสรงน้ำ พระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ (พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยฯ) การแสดงมุทิตาจิตรดน้ำขอพรผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส พร้อมด้วยกิจกรรมการแสดง “รำอวยพร” จากสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร การแสดงดนตรีไทย จากสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการรับประทานอาหารร่วมกันของชาวเทา-ชมพู ที่ได้รับการสนับสนุนซุ้มอาหารจากคณะ ศูนย์ สำนักต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ

โอกาสนี้ จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าเทา-ชมพู ร่วมกิจกรรมการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 15.00 น. ณ พุทธสถาน (ลานธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี