guideubon

 

สรงน้ำพระแก้วไพฑูรย์ วัดหลวง วัดแรกแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี

พระแก้วไพฑูรย์-วัดหลวง-01.jpg

วัดหลวง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ถือว่าเป็นวัดแรกของเมืองอุบลราชธานี และถือได้ว่าเป็นวัดประจำเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรก นั้นก็คือ พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) นั้นเอง 

สำหรับ พระแก้วไพฑูรย์ นับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลราชธานีเป็นอย่างมาก องค์พระแก้วไพฑูรย์เป็นหินธรรมชาติ แสงส่องผ่านได้ ตามประวัติไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง แต่อยู่ในความครอบครองของบรรพบุรุษเจ้านายเมืองอุบลมาแต่อดีต ในสมัยเริ่มสร้างเมืองอุบล พระปทุมวราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) ได้ถวายพระแก้วไพฑูรย์และพระแก้วบุษราคัมเพื่อให้ประดิษฐานไว้คู่กันที่วัดหลวงซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของอุบลราชธานี

พระแก้วไพฑูรย์-วัดหลวง-02.jpg

ต่อมา เมื่อเจ้านายทางกรุงเทพมหานครเดินทางมาปกครองเมืองอุบล ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น เนื่องจากเกรงว่าเจ้านายทางกรุงเทพมหานคร จะนำพระแก้วไพฑูรย์และพระแก้วบุษราคัม กลับเมืองหลวง เจ้านายเมืองอุบล จึงไปซ่อนไว้  จนกระทั่งเมื่อมีการสร้างวัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง) พระบิดาของพระอุบลเดชประชารักษ์ (เสือ ณ อุบล) ได้ไปเชิญเอาพระแก้วทั้งสองออกมาจากที่ซ่อน และนำพระแก้วบุษราคัมถวายแด่พระเดชพระคุณพระเทวธัมมี (ม้าว) ซึ่ง เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม) และเป็นลัทธิวิหาริกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ดังนั้นข้าหลวงจากกรุงเทพมหานครน่าจะมีความเกรงใจไม่กล้าที่จะขอเอาพระแก้วบุษราคัม พระแก้วไพฑูรย์ไปจากเมืองอุบลราชธานี

พระแก้วไพฑูรย์-วัดหลวง-03.jpg

ส่วนพระแก้วไพฑูรย์นั้น ทายาทของเจ้านายเมืองอุบลราชธานีได้นำไปเก็บรักษาไว้ เนื่องจากเป็นสมบัติอันล้ำค่าของบรรพบุรุษ ต่อมาภายหลังจึงได้นำมาถวายพระครูวิลาสกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดหลวงให้เป็นสมบัติของวัดหลวงตามเดิม ดังปรากฏอยู่ทุกวันนี้ พระแก้วไพฑูรย์เป็นหนึ่งในแก้วอันเป็นรัตนชาติ คือ ไพฑูรย์ หากจะยกองค์พระขึ้นส่องจะเห็นเป็นคล้ายสายฝนหยาดลงมาจากฟ้าอันเป็นนิมิตหมาย แห่งความอุดมสมบูรณ์ ฝนตกตามฤดูกาล