guideubon

 

ร้านกาชาด PEA ชูแนวคิดพลังงานที่สะอาด ให้คุณภาพชีวิตที่ดี

pea-กาชาดอุบล2562-01.jpg

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุบลราชธานี ขอเชิญชวนเที่ยวงานประจำปี และงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30-22.00 น. ณ ลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า)

pea-กาชาดอุบล2562-02.jpg

สำหรับปีนี้ ร้านกาชาด PEA ชูแนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ให้พลังงานที่สะอาด ให้คุณภาพชีวิตที่ดี ให้แสงสว่างที่ทั่วถึง ให้โลกน่าอยู่ ภายใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า ที่ร่มเย็นเหมือนสายน้ำ ดั่งสายธารการให้ที่งดงาม” เป็นการออกแบบที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรง มั่นคง ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

การนำพลังงานแสงอาทิตย์ หลอดประหยัดพลังงาน LED มาตกแต่งทั้งภายในและภายนอก เพื่อการประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยมีการนำวัสดุที่หมดอายุหรือชำรุดจากการดำเนินงานกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse Recycle) เช่น ลูกถ้วยเซรามิคที่ชำรุดโรลสายไม้สายไฟฟ้ามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่นั่ง รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม การคัดแยกขยะ คำนึงถึงความโปร่งแสง การระบายอากาศ มีความร่มรื่นภายในร้าน

pea-กาชาดอุบล2562-03.jpg

สำหรับรูปแบบการจัดนิทรรศการภายในร้านกาชาด PEA แบ่งออกเป็น 3ส่วน ประกอบด้วย

1. นิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ ในแนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม”

2.นิทรรศการ PEA สนับสนุนสภากาชาดไทย
- โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี
- โครงการ PEA อาสากาชาด

3.นิทรรศการช่วยเหลือสังคม
- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี การมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งการปรับปรุงฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้กับชุมชน วัด โรงเรียน
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลจังหวัดอุบลราชธานี

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511