guideubon

 

รายชื่อผู้ประกวด นางสาวอุบลราชธานี ทั้ง 60 คน

นางสาวอุบล-กาชาด-ปีใหม่-อุบล-05.jpg

ชมภาพและรายชื่อได้ที่ ผู้เข้าประกวดนางสาวอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ทั้ง 60 คน

รายชื่อผู้เข้าประกวดนางสาวอุบลราชธานี

หมายเลข 1 นางสาวสุภาพร ทองสร้อย
หมายเลข 2 นางสาวยอดกมล พานันชัย
หมายเลข 3 นางสาวสถัชนันท์ แก้วเนตร
หมายเลข 4 นางสาวปัญฐนาภรณ์ สุธรรมวิจิตร
หมายเลข 5 นางสาวไพลิน วิชาธรณ์
หมายเลข 6 นางสาวนวรัตน์ สุขินทร์
หมายเลข 7 นางสาวอรอนงค์ เจริญผล
หมายเลข 8 นางสาววนิดา โนนสูง
หมายเลข 9 นางสาวศรศิริ ศักดิ์ศรี
หมายเลข 10 นางสาวเบญจมาภรณ์ ยอดมาลี

หมายเลข 11 นางสาววิภาดา สารทอง
หมายเลข 12 นางสาวอรดี พุฒตาล
หมายเลข 13 นางสาวศศิธร ขาวขำ
หมายเลข 14 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วกิ่ง
หมายเลข 15 นางสาวอารีรัตน์ กระจายศรี
หมายเลข 16 นางสาวลลิตา หลอมทอง
หมายเลข 17 นางสาวดารารัตน์ ชวนสำราญ
หมายเลข 18 นางสาวอภิชญา กัญญะลา
หมายเลข 19 นางสาวสุดารัตน์ สมสิน
หมายเลข 20 นางสาวชนิภา สตาชนม์

หมายเลข 21 นางสาวอัญชิษฐา เพชราเวช
หมายเลข 22 นางสาวศุภลักษณ์ การกล้า
หมายเลข 23 นางสาวกัญจณ์รัชต์ มาสวัสดิ์
หมายเลข 24 นางสาวน้ำทิพย์ เวียงจันทร์
หมายเลข 25 นางสาวสุนันทา อุชุวิจารย์
หมายเลข 26 นางสาวสุรารักษ์ บรรทร
หมายเลข 27 นางสาวมนทกานต์ แนวกันยา
หมายเลข 28 นางสาวกนกวรรณ ศรีแดง
หมายเลข 29 นางสาวอิสริยาภรณ์ ถมยางกูร
หมายเลข 30 นางสาวเนตรวรางค์ ทะยะสุทธิ์

หมายเลข 31 นางสาวศริตา ทรัพย์พะวง
หมายเลข 32 นางสาวอารยา ขันตีสาย
หมายเลข 33 นางสาวภัทจารี ผลดี
หมายเลข 34 นางสาวโชติรส ศรัทธาพันธ์
หมายเลข 35 นางสาวพิมพญา ไชยการ
หมายเลข 36 นางสาวบุษบา เรืองชิน
หมายเลข 37 นางสาวชนิดา ตาปัญโญ
หมายเลข 38 นางสาวปนัดดา แจ่มพันธ์
หมายเลข 39 นางสาวถิราพร ยืนยิ่ง
หมายเลข 40 นางสาวตันหยง พบลาภ

หมายเลข 41 นางสาววิมลวรรณ คำแหง
หมายเลข 42 นางสาวนงนุช วงกลม
หมายเลข 43 นางสาวภัทรธนิฐ บุญสะอาด
หมายเลข 44 นางสาวอมรฤดี พลพวก
หมายเลข 45 นางสาดุษฎี ทีบัวบาน
หมายเลข 46 นางสาวกุลธิดา บุษราคัม
หมายเลข 47 นางสาวกาญจนา รุ่งนภาเวทย์
หมายเลข 48 นางสาวภัทรสุดา บุญศรี
หมายเลข 49 นางสาววิไลพร วิชาธรณ์
หมายเลข 50 นางสาวอณุรี ทะยะราษฏร์

หมายเลข 51 นางสาวพรรณวดี กรงาม
หมายเลข 52 สิบโทหญิงจินตกวี ศิริวุฒิ
หมายเลข 53 นางสาววรารัตน์ ปทุมพงษ์
หมายเลข 54 นางสาวสุวนันท์ พันธประสิทธิ์
หมายเลข 55 นางสาวปิยธิดา สวัสดิกุล
หมายเลข 56 นางสาวกิ่งกาญจน์ บำรุงพงษ์
หมายเลข 57 นางสาวพรพิมล เกษียร
หมายเลข 58 นางสาวกรรณิกา สารเสนาะ
หมายเลข 59 นางสาวชนิตา จันทเนตร
หมายเลข 60 นางสาวอารยา ภูทอง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากแฟนเพจ นางสาวอุบลราชธานี Miss Ubon Ratchathani

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511