guideubon

 

ยอดเงินบริจาค วันรวมน้ำใจให้กาชาดอุบลฯ 3.1 ล้านบาท

รวมน้ำใจให้กาชาด-อุบล63-01.jpg

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณลานขวัญเมือง มีพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

รวมน้ำใจให้กาชาด-อุบล63-02.jpg

นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดงานประจำปีและงานกาชาดเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้ช่วยกิจกรรมสาธารณกุศลของจังหวัดอุบลราชรานึ สนับสนุนกิจการสำนักงานเหลากชาดจังหวัดอุบลราชธานี ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน และประสบสาธารณภัยต่างๆ

เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชน สถาบันการศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ได้แสดงออก และกลุ่มอาชีพจากอำเภอต่างๆ ได้นำสินค้าของชุมชนมาจำหน่าย จัดการประกวดผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานของสินค้าในจังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และเฉลิมฉลองปีใหม่เป็นการพักผ่อนหย่อนใจ

ในการจัดงานปีนี้ คณะกรรมการจัดงานได้จัดงานรวมน้ำใจให้กาชาด เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน บริจาคเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,119,085 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดสิบห้าบาทถ้วน)

และได้จัดให้มีการประกวดชื่อ (Theme) การจัดงาน มีผู้ส่งชื่องานเช้าประกวดจำนวนมาก และชื่อที่ได้รับพิจารณาคัดเลือก คือ "รับแสงแรกแห่งสยาม เพชรงามแห่งอีสาน เทียวงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 2563" ซึ่งหมายถึง จังหวัดที่รับแสงแรกก่อนใคร การเป็นเมืองที่เป็นดั่งอัญมณีของภาคอีสานที่มีขนมธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม เป็นเมืองที่มีโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเป็นประตูการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และกำลังพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart city อุบลเมืองน่าอยู่ในด้านการศึกษา สังคม และ เศรษฐกิจ

รวมน้ำใจให้กาชาด-อุบล63-03.jpg

นอกจากนี้ ทุกค่ำคืนตลอดระยะเวลาจัดงาน ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย เน้นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี เช่น การออกร้านแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจำหน่ายรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวด Cover Dance ของนักเรียนนักศึกษา การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ๆลๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประกวดร้องเพลงสตริง การประกวดเดินแบบผ้าไหม ผ้าฝ้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี การประกวด Smart Gen Ubonratchathani การประกวด Miss Ubon Beauty Queen 2020 การจัดกิจกรรมรับแสงแรกแห่งสยาม พิธีทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และจัดกิจกรรมนับถอยหลังสู่ปีใหม่ หรือ COUNTDOWN ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานขวัญเมือง และอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511