guideubon

 

รับสมัครผู้เข้าประกวดหนูน้อยรัก(ษ์)ไทย งานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี 2566

หนูน้อยรักษ์ไทย-01.jpg

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดการประกวดหนูน้อยรัก(ษ์)ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยให้กับเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 5 – 10 ปี ด้านคุณธรรมจริยธรรม มารยาทไทย การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นถิ่น รวมทั้งการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นการสืบสานความเป็นไทยให้เจริญงอกงาม กระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป โดยบูรณาการการจัดโครงการร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ในงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2566 ณ บริเวณลานขวัญเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

คุณสมบัติ :
1. เป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง 5 - 10 ปี
2. มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
หรือกำลังศึกษาในสถานศึกษาภายในจังหวัดอุบลราชธานี
3. ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง หรือสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร

หลักฐานการสมัคร :
ใบสมัคร สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน และคลิปแนะนำตัวเองความยาวไม่เกิน 5 นาที

เปิดรับสมัคร :
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2565
ในวันและเวลาราชการ
ส่งเอกสารการสมัครได้ที่
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนสุรศักดิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

หนูน้อยรักษ์ไทย-QRcode.jpg
ดาวน์โหลดเอกสารการประกวด

กำหนดการประกวด :
รอบแรก
คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยพิจารณาจากเอกสารการสมัคร และคลิปแนะนำตัวเองตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย การใช้ภาษาไทย การแสดงมารยาทไทย ปฏิภาณไหวพริบ การแต่งกายชุดผ้าไทย และจะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบต่อไป จำนวน 20 คน
รอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการกำหนดจัดประกวดในงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ส่วนวัน เวลา และสถานที่จัดประกวดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

เกณฑ์การให้คะแนนทั้ง 2 รอบดังนี้
1. การใช้หลักภาษไทยอย่างถูกต้อง 25 คะแนน
2. มารยาทไทย 25 คะแนน
3. ปฏิภาณไหวพริบ 25 คะแนน
4. แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น 25 คะแนน

รางวัลในการประกวด :
- รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 มูลค่า 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 มูลค่า 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
- รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัล Popular Vote มูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511