guideubon

 

กำหนดการพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาด อุบลราชธานี ปี 2563

พิธีเปิด-งานกาชาดอุบล63-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้กําหนดจัดงาน ประจําปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี 2563 ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณลานขวัญเมือง เพื่อหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศล กิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ โดยมีพิธีปิดวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ตามกำหนดการ ดังนี้

- เวลา 06.30 น. พืธีบวงสรวงศาลหลักเมือง 

- เวลา 07.29 น. พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณ ลานขวัญเมือง 

- เวลา 16.45 น. ขบวนพาเหรดของสถาบันการศึกษาและกลุ่มพลังมวลชนอุบลราชธานี เริ่มเคลื่อนขบวนจากจุดเริ่มต้น (ร.ร.เทศบาล 3 และวัดสุปัฏนารามวรวิหาร) ไปยังลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า)

- เวลา 17.05 น. หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงาน นายอำเภอ ข้าราชการและผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

พิธีเปิด-งานกาชาดอุบล63-02.jpg

- เวลา 17.25 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

- เวลา 17.29 น. พิธีกรเชิญประธานในพิธี ขึ้นประจำแท่นพิธี / นายกเหล่ากาชาดกล่าวรายงาน / ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และประกอบพิธีเปิดงาน

- เวลา 18.00 น. เดินเยี่ยมชมร้านค้า นิทรรศการ ส่วนราชการ อำเภอ / การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ

- เวลา 21.30 น. ปิดการแสดง

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511