guideubon

 

ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด นางสาวอุบลราชธานี ปี 2559

นางสาวอุบล2559-02.jpg

ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดนางสาวอุบลราชธานี ประจาปี 2559

1. วัตถุประสงค์การจัดประกวด

1.1 เพื่อคัดเลือกสตรีชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่มีความสวยงาม และมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตาแหน่ง “นางสาวอุบลราชธานี ปี 2559”

1.2 เพื่อเชิดชูเกียรติ และรณรงค์บทบาทเยาวชน สตรีชาวอุบลราชธานี เผยแพร่สู่สาธารณชน

1.3 เพื่อให้ผู้ดำรงตาแหน่ง “นางสาวอุบลราชธานี ปี 2559” เผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของชาวจังหวัดอุบลราชธานี

1.4 เพื่อเป็นตัวแทนกุลสตรีชาวอุบลราชธานี ช่วยงานสาธารณกุศลและร่วมกิจกรรมกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยจังหวัดกำหนดไว้ 1 ปี

1.5 ผู้เข้ารอบ 30 คน ร่วมปฏิบัติงานของร้านกาชาด ตามที่กองประกวดกำหนดให้

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

2.1 เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีตามสูติบัตร หรือมีบิดาหรือมารดาเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำเนิด หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร

2.2 เป็นสตรีโสด ไม่เคยผ่านการสมรส หรือมีบุตรมาก่อน

2.3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ และมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

2.4 มีความประพฤติดี ไม่เคยประกอบอาชีพอันเป็นที่เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของกุลสตรี หรืออาชีพ ที่ผิดต่อกฎหมาย

2.5 มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เป็นที่รังเกียจต่อสังคม

2.6 มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การร้องเพลง การฟ้อนรำไทย รำเซิ้ง หรือเล่นดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่ง เป็นต้น

2.7 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นต้นไป และสามารถพูดภาษาอีสานได้

2.8 ไม่เป็นสาวประเภทสอง

3. การสมัคร

3.1 ผู้มีความประสงค์ที่จะเข้าประกวดชิงตาแหน่ง “นางสาวอุบลราชธานี ปี 2559” สมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 – 15.00 น. โทรศัพท์ 0-4524-3800 , 0-4525-0276 Download เอกสารการสมัครที่นี่

4. หลักฐานการสมัคร

4.1 หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

4.2 ทะเบียนบ้านและสูติบัตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

4.3 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ (ไม่เกิน 1 เดือน)

4.4 ภาพถ่ายหน้าตรงขนาดโปสการ์ด จำนวน 1 แผ่น และเต็มตัว 1 แผ่น (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)

4.5 บัตรประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

4.6 สูติบัตรบิดาหรือมารดา หรือเอกสารรับรองของบิดาหรือมารดาจากส่วนราชการ (เฉพาะผู้สมัครที่ไม่ได้เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี)

5. จำนวนผู้สมัคร

รับสมัครไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่เริ่มการรับสมัครจนถึงวันปิดการรับสมัคร คือ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 จะทำการคัดเลือกให้เหลือ 30 คน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558

6. ขั้นตอนการประกวด

6.1 วันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้สมัครทุกคนรายงานตัว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อปฐมนิเทศ และจับสลากหมายเลข การแต่งกายชุดกีฬากางเกงขาสั้น ไม่สวมถุงน่อง ผู้เข้าประกวดจัดหามาเอง

6.2 วันที่ 29 ธันวาคม 2558

เวลา 15.30 น. ผู้สมัครทุกคนรายงานตัว ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมพิธีเปิดงานกาชาดและงานปีใหม่ - การแต่งกาย ชุดกีฬากางเกงขาสั้น ไม่สวมถุงน่อง

เวลา 18.00 น. ประกวดรอบที่ 1 คัดเลือกบนเวทีกลาง เหลือ 30 คน และจับสลากหมายเลข

6.3 วันที่ 1 มกราคม 2559

เวลา 17.00 น. ผู้เข้าประกวดพร้อมกัน ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี

เวลา 18.00 น. ประกวดรอบที่ 2 ชุดไทยอีสาน เกาะอก ผ้าถุงลายกาบบัวมีตีนซิ่น (ผู้เข้าประกวดจัดหาเอง)

6.4 วันที่ 5 มกราคม 2559 ประกวดรอบสุดท้าย

เวลา 17.00 น. ผู้เข้าประกวดรายงานตัว ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี

รอบแรก - เดินโชว์ในชุดไทยอีสาน (ชุดของผู้เข้าประกวดจัดหาเอง) ชุดไทยเสื้อเกาะอก ผ้าถุงลายกาบบัว มีตีนซิ่น - ทรงผมเกล้ารวบต่ำหรือจะปล่อยยาวก็ได้ ห้ามติดเครื่องประดับใดๆ ยกเว้นดอกไม้ - เครื่องประดับ การแต่งกายด้วยเครื่องเงินหรือเครื่องทอง - รองเท้าส้นสูง หุ้มส้น หรือสายรัดส้น สูงขนาดไม่เกิน 3 นิ้ว ไม่เสริมด้านหน้าหรือพื้นเด็ดขาด (ถ้าผิดระเบียบจะไม่อนุญาตให้ขึ้นประกวดโดยเด็ดขาด)

รอบที่สอง - เดินโชว์ในชุดราตรียาวทั้ง 30 คน (ชุดของผู้เข้าประกวดจัดหาเอง)

ประกาศรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน และรางวัลขวัญใจประชาชน (เชียร์ดอกไม้)

รอบที่สาม - เดินโชว์ทั้ง 10 คน คัดเหลือ 3 คน สัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวด, รองอันดับ 1, รองอันดับ 2

7. เกณฑ์การให้คะแนนผู้เข้าประกวด (ทั้งหมด 3 ครั้ง)

7.1 คะแนนครั้งที่ 1 ในคืนวันที่ 29 ธันวาคม 2558 โดยคณะกรรมการ

7.2 คะแนนครั้งที่ 2 ในคืนวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยคณะกรรมการ

7.3 คะแนนครั้งที่ 3 ในคืนวันที่ 5 มกราคม 2559 โดยคณะกรรมการชุดตัดสิน รวมคะแนนครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 3 แล้วตัดสินรางวัลนางงามขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน , รางวัลนางงามขวัญใจประชาชน และคัดเลือกผู้ชนะทั้ง 3 รางวัล ในรอบสุดท้าย (ตำแหน่งนางสาวอุบลราชธานี ประจาปี 2559) โดยการนับคะแนนสัมภาษณ์

7.4 วันที่ 5 มกราคม 2559 ผู้ได้รับตำแหน่งทุกคนมาร่วมกิจกรรมร้านกาชาด

8. สิทธิประโยชน์และรางวัลที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ

8.1 ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกเหลือ 30 คน จะได้รับเงินสนับสนุนคนละ 5,000 บาท

8.2 ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือก รอบชิงชนะเลิศ 3 คนสุดท้าย จะได้รับรางวัลและของรางวัลดังนี้

1) รางวัลชนะเลิศ ได้รับ 1. มงกุฎเพชร 2. ถ้วยรางวัลและสายสะพาย 3. เงินรางวัล (เงินสด) 50,000 บาท

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ 1. ถ้วยรางวัลและสายสะพาย 2. เงินรางวัล (เงินสด) 30,000 บาท

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับ 1. ถ้วยรางวัลและสายสะพาย 2. เงินรางวัล (เงินสด) 20,000 บาท

8.3 รางวัลอื่นๆ

1) รางวัลนางงามขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน ได้รับ 1. ถ้วยรางวัลและสายสะพาย 2. เงินรางวัล (เงินสด) 10,000 บาท

2) รางวัลนางงามขวัญใจประชาชน ตัดสินจากการนับคะแนนดอกไม้ที่นางงามได้รับ 1. ถ้วยรางวัลและสายสะพาย 2. เงินรางวัล (เงินสด) 15,000 บาท

9. การตัดสินการประกวด

การตัดสินการประกวด กระทำโดยคณะกรรมการการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ และการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

นางสาวอุบล2559-01.jpg

10. เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวอุบลราชธานี ประจาปี 2559

10.1 ผู้เข้าประกวดที่ได้รับตำแหน่ง นางสาวอุบลราชธานี ประจาปี 2559 รองนางสาวอุบลราชธานี อันดับ 1 และ รองอันดับ 2 และ นางงามตำแหน่งพิเศษ มีภารกิจผูกพันกับกองประกวดและคณะกรรมการ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับตาแหน่ง (วันที่ 5 มกราคม 2559)

10.2 ผู้ได้รับตาแหน่งนางสาวอุบลราชธานี ประจำปี 2559

1) กองประกวดจะส่งเสริมให้เข้าประกวด ณ เวทีการประกวดนางสาวไทย หรือพิจารณาตามความเหมาะสม

2) การดาเนินการหรือร่วมกิจกรรมใดๆ ต่อไปนี้ จะต้องได้รับอนุญาตจากกองประกวด เป็นลายลักษณ์อักษร คือ - การประกวดนางงามอื่นๆ - การทำนิติกรรมสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ ในการปรากฏตัว การลงโฆษณา การเดินแบบ การแสดงภาพยนตร์ ละคร การร้องเพลง และผลประโยชน์ ที่ได้รับจากการทานิติกรรมสัญญา หรือข้อตกลงดังกล่าวเป็นสิทธิของกองประกวด การทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้เข้าประกวดทำไว้กับบุคคลใดๆ ก่อนได้รับตำแหน่ง เมื่อผู้เข้าประกวดได้รับตำแหน่งผู้เข้าประกวดจะต้องทำการเลิกนิติกรรมสัญญาข้อตกลงดังกล่าวทันที - ผู้ได้รับตาแหน่งจะต้องปฏิบัติภารกิจหรือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลหรืออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกองประกวด ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง หากเกิน 12 ครั้ง กองประกวดจะจัดค่าใช้จ่ายให้ตามความเหมาะสมในกรณีที่ได้รับค่าตอบแทนจากเจ้าของงานแล้วกองประกวดจะไม่พิจารณาจ่ายอีก

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511