guideubon

 

กำหนดจัดงาน วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลฯ 9 ธ.ค.62

วันรวมน้ำใจให้กาชาด-อุบล2562-03.jpg

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกจดหมายเรื่อง การจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มีข้อความดังนี้

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้กําหนดจัดงาน ประจําปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี 2563 ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณลานขวัญเมือง เพื่อหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศล กิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่

วันรวมน้ำใจให้กาชาด-อุบล2562-02.jpg

ในการจัดงานครั้งนี้ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้กําหนดวัน “รวมน้ําใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี” ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพรหมราช (ข้างสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อหารายได้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล

ในปีนี้ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ได้ออกร้านมัจฉากาชาด จึงขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนเป็นเงินสด หรือหากไม่สะดวกในการร่วมบริจาคตามวัน เวลา ข้างต้น สามารถแสดงความจํานงและบริจาคได้ที่ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-255058, 045-244821 ต่อ 11

 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511