guideubon

 

เชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562

วันผู้บริจาคโลหิตโลก-01.jpg

เนื่องต้วยในวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก (world Blood Donor Day) เพื่อระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนต์สไตเนอร์ ผู้คันพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ ซึ่งถือว่าเป็นการคันพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก

วันผู้บริจาคโลหิตโลก-03.jpg

และเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิต เห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต โดยมีคำขวัญวันผู้บริจาคโลหิตโลกในปีนี้ คือ "Safe blood for all โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ" โตยมุ่งเน้นการรณรงค์การบริจาคโลหิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปี เพื่อไห้มีโลหิตสำรองที่เพียงพอ และเป็นโลหิตที่คุณภาพปลอตภัย ซึ่งจะส่งผลให้โลหิตที่ได้รับริจาคมีความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รู้บ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้บริจาคโลหิตดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เป็นการชับเคลื่อนการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการรับบริจาคโลหิตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

วันผู้บริจาคโลหิตโลก-02.jpg

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัตตอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี 
2562 ในวันศุกรที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งขาติที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี และผู้บริจาคโลหิตโครงการนี้ จะได้รับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลกเป็นของที่ระลึก

วันผู้บริจาคโลหิตโลก-04.jpg

8 ขั้นตอน การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต

-พักผ่อนให้เพียงพอ
-สุขภาพพร้อมสมบูรณ์ทุกประการ
-งดอาหารมันจัดและหวานจัด
-ไม่อยู่ในระหว่างทานยารักษาบางอย่าง
-ดื่มน้ำ 3-4 แก้วก่อนบริจาคโลหิต 30 นาที (ประมาณ 400-500 ซีซี )
-งดสูบบุหรี่ก่อน และหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
-งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนบริจาคโลหิต 24 ชั่วโมง
-งดบริจาคเมื่อเป็นหวัด ท้องเสีย หรือเจ็บป่วย

วันผู้บริจาคโลหิตโลก-05.jpg

วันผู้บริจาคโลหิตโลก-06.jpg

วันผู้บริจาคโลหิตโลก-07.jpg

วันผู้บริจาคโลหิตโลก-08.jpg

วันผู้บริจาคโลหิตโลก-09.jpg