guideubon

 

ชาวอุบลฯ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ที่ไหน เมื่อไหร่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน-01.jpg

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในรายการ "ผู้ว่าฯ พงศ์รัตน์ พบชาวอุบลฯ" ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ในการที่จะลงทะเบียนผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบจัดทำหลักเกณฑ์ ซึ่งทุกคนต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ครอบคลุมผู้ที่มีความยากไร้มาก แต่บัตรเดิมที่มีอยู่อาจจะไม่ครอบคลุม หรือข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว มีคนที่ยากไร้เพิ่ม หรือคนที่พ้นการยากไร้ไปแล้วก็มี ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีความแม่นยำขึ้น ในการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จึงจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ระยะเวลาประมาณเดือนเศษๆ 

สำหรับช่องทางการลงทะเบียน สามารถทำได้ 2 วิธี

วิธีแรก ใครสามารถใช้เว็บไซต์ได้ เข้าไปสมัครลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เลย ชื่อเว็บไซต์ คือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
หรือ 
http://welfare.mof.go.th

วิธีที่สอง สามารถลงทะเบียนได้ที่ หน่วยงานดังต่อไปนี้
- ธนาคารออมสิน อุบลฯ มี 23 สาขา
- ธนาคารกรุงไทย อุบลฯ มี 9 สาขา
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) 25 สาขา
- ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ 25 อำเภอ
- สำนักงานคลังจังหวัด (ศาลากลางจังหวัดอุบลฯ)

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายในเดือนมกราคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http://welfare.mof.go.th

ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ที่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทยฯ โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ สามารถดำเนินการยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 มกราคม 2566

การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติ และยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว สามารถเริ่มใช้สิทธิตามโครงการฯ ได้ โดยเป็นการใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุหรือมีบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่ใช่แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้เปลี่ยนเป็นบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปัจจุบัน จะยังคงใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันสุดท้าย ก่อนที่จะมีการเริ่มใช้สิทธิใหม่ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 

คุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. ไม่เป็นบุคคล ดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
4. รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)
5. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)
6. อสังหาริมทรัพย์ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
7. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
8. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ได้แก่ วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือ วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน-02.jpg