guideubon

 

วันพยาบาลแห่งชาติ ชาวเดชอุดม Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ฟรี!

วันพยาบาลแห่งชาติ-เดชอุดม-01.jpg

ขอเชิญชวนประชาชน อำเภอเดชอุดม ร่วมใจฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมรับการเปิดประเทศ ในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2564 การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

อำเภอเดชอุดม เปิดให้ประชาชน WALK IN เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า ณ จุดให้บริการ ดังนี้

รพร.เดชอุดม
PCU.แขมเจริญ
PCU.โคกเถื่อนช้าง
PCU.รพรเดชอุดม

รพ.สต.นาเจริญ
รพ.สต.นาส่วง
รพ.สต.ป่าโมง+คำกลาง
รพ.สต.หนองยาว

รพ.สต.นิคมฯ
รพ.สต.นาทุ่ง
รพ.สต.เม็กน้อย
รพ.สต.กลาง

รพ.สต.บัวงาม
รพ.สต.ทุ่งเทิง
รพ.สต.บัวเจริญ
รพ.สต.หนองเงินฮ้อย

รพ.สต.ม่วง
รพ.สต.สวนฝ้าย
รพ.สต.ท่าโพธิ์ศรี
รพ.สต.ใหม่พัฒนา

รพ.สต.แก้ง
รพ.สต.เสาเล้า
รพ.สต.โพนดวน

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง