guideubon

 

เผย 25 วัด ศูนย์กลางพิธีเวียนเทียน วันวิสาขบูชา 2560

เวียนเทียน-วัดมหาวนาราม-อุบล-01.jpg

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติ ตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ"

ในวันนี้ พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการไปชุมนุมตามพระอารามต่างๆ เพื่อกระทำการบูชาปูชนียวัตถุ อันได้แก่ พระธาตุเจดีย์หรือพระพุทธปฏิมา ที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยเครื่องบูชามีดอกไม้ ธูปเทียน เป็นต้น

เวียนเทียน-วัดพระธาตุหนองบัว-อุบล-01.jpg
ภาพโดย Kitti Suwattanakoon

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางจัดพิธีเวียนเทียน จำนวน 25 วัด ดังนี้

1. วัดพระธาตุหนองบัว ต.ในเมือง อ.เมือง
2. วัดฉันทาราม ต.โนนสว่าง อ.กุดข้าวปุ้น
3. วัดสว่างอารมณ์ ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ
4. วัดยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน
5. วัดโพธาราม ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม
6. วัดหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง
7. วัดเวตวันวิทยาราม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
8. วัดอุตมผลาราม ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล
9. วัดหนองเป็ด ต.นาคาย อ.ตาลสุม
10. วัดเสาเล้า ต.ตบหู อ.ทุ่งศรีอุดม
11. วัดป่าก้าว ต.สมบูรณ์ อ.นาจะหลวย
12. วัดพระโต ต.พระลาน อ.นาตาล
13. วัดป่านาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย
14. วัดหนองดุม ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น
15. วัดโนนทอง ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน
16. วัดศรีมงคล ต.โพนงาม อ.บุณฑริก
17. วัดโพธิ์ตาก ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร
18. วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร
19. วัดหนองหลัก ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ
20. วัดมหาวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง
21. วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ
22. วัดไชยมงคล ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่
23. วัดทุ่งศรีเจริญ ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์
24. วัดบ้านหว้า ต.สำโรง อ.สำโรง
25. วัดสารพัฒนึก ต.ในเมือง อ.เมือง

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511