guideubon

 

สสจ.อุบลฯ บริการออก Vaccine Passport เล่มเหลือง COVID-19

Vaccine-Passport-01.jpg

Vaccine Passport วัคซีนพาสปอร์ต เป็นเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามที่กำหนด มีแนวคิดคล้ายกับการออกหนังสือเดินทางและวีซ่า ว่าได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศแล้ว แต่ใช้ในกรณีที่เกิดโรคระบาด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สามารถดำเนินการขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 พ.ศ.2564 สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ (เล่มเหลืองโควิด)

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ต ประกอบด้วย
- หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริงและสำเนา
- บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงและสำเนา
- เอกสารรับรองการได้รับวัคชีนในประเทศ ฉบับจริงและสำเนา
- ผู้ร้องขอฯ ชำระคำออกเอกสารรับรองฯ อัตราครั้งละ 50 บาท/เล่ม

ขั้นตอน
- กรอกข้อมูลในแบบคำขอ ตาม QR Code พร้อมแนบ file เอกสารประกอบ
- รอการนัดหมายการเข้ามารับเอกสาร

สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาตร์สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เปิดให้บริการ
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.
(ยกว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Vaccine-Passport-02.jpg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
045-244801-8 ต่อ 111 (ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.)
045-243301 ต่อ 112, 501 (ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.)
08-2648-9270, 09-6693-2139, 09-5984-6432 (ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.)

กรณีที่ให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน / ไม่สามารถมารับเอกสารได้ด้วยตนเอง
ต้องใช้เอกสารประกอบอีก 2 รายการ คือ หนังสือมอบอำนาจ ฉบับจริง (ผู้มอนอำเภอ 1 คน / 1 ฉนับ) และบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจฉนับจริงและสำเน

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการในกรณีเฉพะรายที่ตรวจสอบเอกสารแล้วครบด้วน / ถูกต้องเท่านั้น