guideubon

 

วัดเลียบ เชิญร่วมกิจกรรม ครบรอบ 150 ปี พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

150ปี-หลวงปู่มั่น-ภูริทัตโต-01.jpg

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมการศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด ขอชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 12.30 น. ณ วัดเลียบ ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี

หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น-วัดเลียบ-12.jpg

วัดเลียบ อารามแห่งบูราพาจารย์ ต้นธารแห่งสายพระกัมมัฏฐาน

กิจกรรม 

- การแสดงนิทรรศการ ชีวประวัติ หลักธรรมคำสอน ปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

- การแสดงพระธรรมเทศนา

- การสาธยายพระธรรม

- การบรรยายธรรม

หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น-วัดเลียบ-10.jpg

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ผู้เป็นบูรพาจารย์สายพระป่าในประเทศไทย ได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยเจริยวัตรปฏิปทางดงาม จนได้รับการยกย่องจากผู้ศวัทธาทั้งหลายว่า เป็นพระผู้เป็นเลิศทางธุดงควัตร ท่านวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า ให้แก่สมณะ ประชาชนอย่างกว้างขวาง จนมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่า คำสอนพระป่า (สายพระอาจารย์มั่น) หลังจากท่านมรณภาพลงในปี พ.ศ.2492 ยังคงมีพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านสืบต่อแนวปฏิบัติทาธรรมปฏิบัติของท่านสืบมา โดยลูกศิษย์เรียกว่า พระกรรมฐานสายวัดป่า หรือ พระกรรมฐานสายหลวงปูมั่น ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ท่านได้รับยกย่องจากผู้ศรัทธาให้เป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่า หรือ พระอาจารย์ใหญ่แห่งวงศ์พระกรรมฐานวัดป่าสืบมาจนปัจจุบัน

150ปี-หลวงปู่มั่น-ภูริทัตโต-02.jpg

ในการการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ได้ประกาศยกย่องให้หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในวาระที่มีชาตกาลครบ 150 ปี ใน พ.ศ.2563 เป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำวาระปี 2563-2564 ถือเป็นพระอริยสงฆ์รูปที่ 3 ของประเทศไทย นับตั้งแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และท่านพุทธทาสภิกขุ ที่ได้รับการถวายเกียรตินี้