guideubon

 

คนแบบไหนที่นกแอร์ต้องการ ฟังได้ในงาน Come & Click Your Career

MOU-ราชภัฏอุบล-นกแอร์-01.jpg

สายการบินนกแอร์ ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีลงนามบันทึกความมือทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากร และกิจกรรม Come & Click Your Career วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

MOU-ราชภัฏอุบล-นกแอร์-03.jpg

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี อาจารย์สุเชาวน์ มีหนองหว้า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.กุลวดี ละม้ายจีน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ จัดพิธีลงนามบันทึกความมือทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากร(MOU) และกิจกรรม Come & Click Your Career กับสายการบินนกแอร์เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบการศึกษาของประเทศไทยที่กำลังขยายตัวด้านอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาทักษะคุณภาพการศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเนื้อหา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสายการบิน การเยี่ยมชมงานให้นักศึกษาได้เห็นการปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยนวิทยากรเพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ มีโครงการนักศึกษาฝึกงานร่วมกัน และเพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับบริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้สนใจ สามารถร่วมงานได้ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องบุษยรัตน์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

MOU-ราชภัฏอุบล-นกแอร์-04.jpg

กำหนดการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเข้างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

09.00-09.05 น. (5 นาที)
- ต้อนรับคณะจาก สายการบินนกแอร์
- นำเสนอวีดีทัศน์ นกแอร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

09.05-0915 น. (10 นาที)
- กล่าวต้อนรับโดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- พิธีกรกล่าวเชิญคณะผู้บริหารขึ้นนั่งที่โต๊ะลงนามบนเวที
1.คุณสนทนา นรินทร์ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.คุณสุวรรณา วิริยาเสถียร People Development &HR Project Management Manager
3.คุณกุศล ต๊ะปัญญา ผู้จัดการสถานีอุบลราชธานี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

09.15-10.00 น. (45 นาที)
- คุณสนทนา นรินทร์ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวถึงแนวทางการร่วมมือทางการศึกษา พัฒนาบุคลากร
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวถึงแนวทางการร่วมมือ
- ลงนามบันทึกข้อความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน บริษัท สายการบินนกแอร์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- มอบของที่ระลึก / ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

10.00-10.10 น. (10 นาที) ชี้แจงวัตถุประสงค์ กิจกรรม Come& Click Your Career โดยคุณสนทนา นรินทร์ ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

10.10-10.55 น. (25 นาที) เกี่ยวกับนกแอร์ กิจกรรมต่างๆนกแอร์ คนแบบไหนที่นกแอร์ต้องการ และเตรียมตัวสมัครงาน รับสมัครงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คุณสุวรรณา วิริยาเสถียร People Development &HR Project Management Manager

10.55-11.20 น. (30 นาที) แนะนำโครงการนักศึกษาฝึกงาน (Inlearnship) และการสันทนาการ คุณกันตินันท์ เดชจินดา Internal Marketing Executive

11.20-12.20น. (50 นาที) การสัมภาษณ์โดยพิธีกร GA แชร์ประสบการณ์ ลักษณะงาน ความน่าสนใจความท้าทายของงาน สร้าง passionวิธีการสรรหาคัดเลือกพนักงานต้อนรับภาคพื้น : พูดถึงประสบการณ์ทำงาน การให้กำลังโน้นน้าวจุดประกายน้องๆเพื่อให้เห็นบรรยากาศการทำงานจริง ตัวแทนพนักงาน Ground Attendant หน่วยงานบริการลูกค้าภาคพื้น สถานีอุบลราชธานี Ground Attendant (GA)

12.20-12.30น. (10 นาที) ถาม-ตอบ กิจกรรมของรางวัล สายการบินนกแอร์ หมายเหตุ นักศึกษาทุกชั้นปีและทุกคณะ สามารถเข้าร่วมได้ 150 คนขึ้นไป