guideubon

 

อุบลโมเดลมันสำปะหลังอินทรีย์ เปิดรับสมัครเกษตรกร รุ่น 6

อุบลโมเดล-มันสำปะหลังอินทรีย์-01.jpg

โครงการอุบลโมเดลมันสำปะหลังอินทรีย์ เปิดรับสมัครเกษตรกร รุ่น 6 ฤดูกาลผลิต 2564/65 ตั้งแต่วันนี้ – พฤษภาคม 2564

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร

2. มีความสนใจ และสมัครใจปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ เพื่อเป็นอาชีพที่ยั่งยืน

3. มีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเอง/คู่สมรส/ครอบครัว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ พื้นที่มีศักยภาพ/เหมาะสมในการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์

พื้นที่ส่งเสริมโครงการ

จังหวัดอุบลราชธานี : อ.นาเยีย อ.วารินชำราบ อ.สว่างวีระวงศ์ อ.พิบูลมังสาหาร อ.สิรินธร อ.โขงเจียม อ.ตระการพืชผล อ.ตาลสุม อ.ดอนมดแดง อ.ศรีเมืองใหม่ อ.โพธิ์ไทร จังหวัดยโสธร : อ.ป่าติ้ว อ.คำเขื่อนแก้ว

จังหวัดอำนาจเจริญ : อ.ปทุมราชวงศา

เอกสารประกอบการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

สอบถามเพิ่มเติม : ส่วนงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด โทร. 06 3846 6196 / 08 8609 8560