guideubon

 

ชาวอุบลรวมพลจิตอาสาครั้งยิ่งใหญ่ BIG CLEANING DAY

อุบลเมืองสะอาด-Big-Cleaning-day-04.jpg

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการซ่อมสร้างของจังหวัดอุบลราชธานี "ไฟต้องสว่าง ทางต้องสะดวก" เพื่อเป็นการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว และเป็นการรวมพลัง สร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในจังหวัดอุบลราชธานี

ทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำโครงการ "อุบลเมืองสะอาด" ขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำความสะอาด Big Cleaning Day ต้อนรับปีท่องเที่ยวของจังหวัดร่วมกัน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ชาวอุบล รวมพลจิตอาสา ครั้งยิ่งใหญ่ ร่วมโครงการ อุบลเมืองสะอาด "ไฟสว่าง ทางสะดวก" BIG CLEANING DAY วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 พิธีเปิด บริเวณทุ่งศรีเมือง เวลา 08.00 น. โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาคเอกชนและภาคประชาชน

- ทำความสะอาด สำนักงาน อาคาร บ้านเรือนของตนเอง
- ดูแลทำความสะอาดพื้นที่มนเขตและหน้าบ้านตนเอง
- เก็บสิ่งกีดขวางบนทางเท้า และบริเวณ ถนนหน้าบ้านของท่าน
- ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ผ้าเย็น อุปกรณ์ทำความสะอาดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

ภาครัฐ หน่วยงานราชการ

- นำรถน้ำฉีดทำความสะอาดพื้นผิวจราจร
- ตัดแต่งกิ่งไม้บนทางเท้า เก็บขยะ และมีถังแยกประเภท
- เก็บสิ่งกีดขวางบนทางเท้าและบริเวณถนน พร้อมเก็บสิ่งของในงานซ่อมแซมของแต่ละหน่วยให้เรียบร้อย ไม่กีดขวางทางเดินและเส้นทางการจราจร
- งานลอกท่อระบายน้ำ
- เก็บสายไฟ สายโทรศัพท์ สายเคเบิ้ล ให้เรียบร้อย