guideubon

 

ตุ้มโฮม แต้มฮัก มหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลก ครั้งที่ 1

ตุ้มโฮมแต้มฮัก-พลังเด็กเปลี่ยนโลก-2562-02.jpg

ขอเชิญร่วมงาน ตุ้มโฮม แต้มฮัก พลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลก ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ประกาศวาระจังหวัด “ตุ้มโฮม แต้มฮัก” โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

- ฟังปาฐกถา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย”โดยท่าน ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

- ปาฐกถา เรื่อง “การสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น” โดย ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปาฐกถา เรื่อง “ความท้าทายในการบ่มเพาะเด็กไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ

ภายในงานพบกับการแสดงของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น B-Boy และ Cover dance จากน้องๆ สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาจะหลวย หมอลำสภาเด็กและเยาวชนตำบลบอน ลูกศิษย์แม่ทองแปน เท่านั้นยังไม่พอ Cover Dance Team Hunter (ตัวแทนกลุ่ม Ubon Cover Dance) ปิดท้ายด้วย mini concert จากคนรุ่นใหม่ ชาวจังหวัดอุบลราชธานี 1. กิ๊ก รุ่งนภา 2. เต๋า ภูศิลป์ 3. กวาง จิราพรรณ

แล้วพบกัน วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ตุ้มโฮมแต้มฮัก-พลังเด็กเปลี่ยนโลก-2562-03.jpg