guideubon

 

รับสมัครอบรมและสอบหลักสูตรฯ วีอาร์ท่องเที่ยว รุ่นที่ 3 ปี 2560

วีอาร์ท่องเที่ยว-อุบล-01.jpg

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นอาสาช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ร่วมกับ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และสถานีตารวจท่องเที่ยว 2 อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลภายใน (พนักงานวิทยุสมัครเล่น) และบุคคลภายนอก (ทั่วไป) อบรมและสอบหลักสูตรฯ วีอาร์ท่องเที่ยว รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560  ณ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 200 อัตรา ทั่วประเทศ

การรับสมัครบุคคลภายในที่มีใบประกาศและบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น เพื่ออบรมและสอบหลักสูตรนักวิทยุสมัครเล่นอาสาช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (วทท.) จำนวน 200 อัตรา และ การรับสมัครบุคคลภายนอกทั่วไปที่สนใจในกิจการเพื่ออบรมและสอบหลักสูตรอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเข้าเป็นสมาชิก (อส.ทท.) จำนวน 200 อัตรา

วันจัดอบรมและสอบ วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 2559

ดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัคร : คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร : คลิกทีนี่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการฯ

คุณสินธร พบลาภ โทร. 091-339-3933
คุณธไนศวรรย์ สังวาลย์ โทร. 084-751-9137
คุณอธิภูษณานนท์ มูลลีขิต โทร. 084-888-4886
คุณศศิปภาดา บุญยะสิงห์สิโรดม โทร. 081-876-6382
คุณอนุชิต สินทรัพย์ โทร. 099-041-1450
คุณอุทัย เหล่าสาร โทร. 088-101-2245
คุณนราธิป วรรณจันทร์ โทร. 094-080-2320

เขต กทม. ติดต่อคุณนิค โทร. 086-330-4466

ติดตามรายละเอียดได้ที่ : สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นอาสาช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

สำนักงาน ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์ 0-4595-8214, call center : 086-488-2558