guideubon

 

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กต. รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการฯ 2 ตำแหน่ง

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ-รับสมัครงาน-01.jpg

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการประชาสัมพันธ์และต่อยอดการทูตเพื่อการพัฒนา โดยส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Global Partnership for Sustainable Development Goals (SDGs)) จำนวน 2 อัตรา เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ การสนับสนุนการบริหารจัดการการให้กองทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม การเบิกจ่ายค่าที่พักผู้รับทุน การขยายระยะเวลาพำนักผู้รับทุน เตรียมเอกสารและดำเนินการส่งตัวผู้รับทุนรัฐบาลไทย ปฏิบัติงานสนับสนุนส่วนต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครระหว่างวันที่ 7-20 ธันวาคม 2559

ระยะเวลาในการจ้าง เริ่ม 3 มกราคม - 30 กันยายน 2560

อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-2035000 ต่อ 40201, 40203

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร