guideubon

 

คนอุบลราชธานีกับการตั้งรับแรงงานอาเซียนในยุค Thailand 4.0

แรงงานอาเซียน-คนอุบล-01.jpg

นศ.ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เชิญผู้สนใจ รับฟังการสัมมนาทางการปกครองท้องถิ่นในหัวข้อเรื่อง "คนอุบลราชธานีกับการตั้งรับแรงงานอาเซียนอย่างบูรณาการในยุค Thailand 4.0" ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

แรงงานอาเซียน-คนอุบล-02.jpg

การที่ประเทศไทยเป็นที่นิยมของแรงงานเป็นอันดับต้นๆ ของเขตภูมิภาคอาเซียน น่าจะเป็นผลมาจากสาเหตุทางเศรษฐกิจและทางการเมืองของประเทศไทยและประเทศต้นทาง ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอันดับท้ายๆ หรือประเทศที่กำลังพัฒนาในอันดับต้นๆ ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและรายได้ต่อจำนวนประชากรอยู่ในอันดับต้นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้เป็นปัจจัย “ดึงดูด” ให้มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อประกอบกับการที่ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆ เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา ยังคงมีการพัฒนาประเทศในทางเศรษฐกิจที่ช้า โดยเฉพาะกรณีของประเทศพม่ายังคงมีปัญหาความขัดแย้งภายใน จึงเป็นปัจจัย “ผลัก” ให้ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้ามาแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพในประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกที่พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรแรงงานต่างด้าวมากเป็นอันดับสองของภูมิภาคโดยมีสัดส่วนของจำนวนประชากรแรงงานสัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว มากที่สุด เมื่อเทียบกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติอื่น

ด้วยเหตุผลดังกล่าว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงได้จัดโครงการสัมมนาขึ้น ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวิทยากร ดังนี้

1. รศ. แล ดิลกวิทยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นายสุพจน์ บุญเจริญ จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
3. นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
4. นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
ดำเนินรายการโดย อ.นพพร พันธุ์เพ็ง