guideubon

 

โครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ 11 ร.ร.บ้านพะลาน อ.นาตาล อุบลราชธานี

เติมฝันปันรัก--บ้านพะลาน-นาตาล-01.jpg

งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา จะจัดโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านพะลาน อ.นาตาลจ.อุบลราชธานี ซึ่งได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล ในวันที่ 20 มีนาคม 2562

เติมฝันปันรัก--บ้านพะลาน-นาตาล-02.jpg

สำหรับโรงเรียนแห่งนี้ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 55 คน ตั้งอยู่ห่างจาก อ.เมือง จ.อุบลฯ ประมาณ 114 กิโลเมตร ซึ่งมีอาคารเพียง 2 หลัง และใช้ทำการเรียนการสอนได้เพียง 3 ห้อง เนื่องจากอาคารเรียนเก่ามาก ทำให้ฝ้าเพดานพังลงมาในวันทำการ ซึ่งระหว่างนั้นนักเรียนลงมาทำกิจกรรมที่ห้องสมุดจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ และฝ้าเพดานห้องข้างเคียงเริ่มยุบตัวอาจจะพังลงมา ทำให้ต้องงดใช้ทั้งสองห้องเรียน โดยใช้ห้องประชุม และห้องสมุดเป็นห้องเรียนชั่วคราว ส่วนห้องพยาบาลมีเพียงเตียงพยาบาล และตู้ยา แต่ยังขาดแคลนยารักษาโรคสำหรับเด็ก

เติมฝันปันรัก--บ้านพะลาน-นาตาล-03.jpg

นอกจากนี้ เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นใช้งานมานาน จนมีบางส่วนชำรุด และใช้เพียงผ้าใบขึงเพื่อบังแดด ส่วนสนามกีฬามีเพียงสนามฟุตบอลที่ยังไม่มีตาข่ายประตูฟุตบอล

เติมฝันปันรัก--บ้านพะลาน-นาตาล-04.jpg

ในโอกาสนี้ ขอเชิญองค์กร หรือกลุ่มจิตอาสาต่าง ๆ ร่วมจัดโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ 11 เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมจิตอาสา และสร้างสำนึกรักบ้านเกิดร่วมกัน พร้อมทั้งขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และร่วมบริจาคหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะ สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียนและชุดกีฬา ชั้นหนังสือ พัดลมตั้งโต๊ะ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ที่

งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 1032

หรือติดต่อ คุณหทัยกาญจน์ พลโกษฐ์ 08-9847-7893

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562

เติมฝันปันรัก--บ้านพะลาน-นาตาล-05.jpg

เติมฝันปันรัก--บ้านพะลาน-นาตาล-06.jpg

เติมฝันปันรัก--บ้านพะลาน-นาตาล-07.jpg

เติมฝันปันรัก--บ้านพะลาน-นาตาล-08.jpg