guideubon

 

เชิญร่วมงาน การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium)

Symposium-ubon-8.jpg

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 8 หัวข้อ “บูรณาการศาสตร์วิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” The 8th Graduate Symposium : “Multidisplinary Research Integration for Community Development” โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบโปสเตอร์ และรูปแบบการบรรยาย ในโอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์แห่งการพัฒนาท้องถิ่น ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย