guideubon

 

เชิญรับฟังพระธรรมเทศนา “สุจริตธรรมกถา” เฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง ร.10"

สุจริตธรรมกถา-วัดในอุบล-01.jpg

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากวันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในปี พ.ศ. 2560 นี้ เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา พสกนิกรทุกหมู่เหล่าล้วนมีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง

คณะสงฆ์โดยมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 6/2560 มติที่ 168/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เห็นชอบให้วัดทุกวัดแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจริตธรรมกถา” และมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 864-35/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบให้จัดกิจกรรมการเทศน์ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 65 ณ วัดต่างๆ พร้อมกันทั่วประเทศ

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้จัดการรับฟังพระธรรมเทศนา กัณฑ์ “สุจริตธรรมกถา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ตามวัดต่างๆ ทั่วจังหวัด และวัดดังต่อไปนี้ วัดมณีวนาราม / วัดศรีอุบลรัตนาราม / วัดมหาวนาราม / วัดสุปัฏนาราม / วัดหลวง / วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ / วัดพระธาตุหนองบัว และวัดทุ่งศรีเมือง

สุจริตธรรมกถา-วัดในอุบล-02.jpg

พระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา" นั้น พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เป็นผู้ประพันธ์ขึ้นตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการรณรงค์ป้องกันการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางศาสนา และร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมนำสู่การปฏิบัติ