guideubon

 

จบปริญญาตรี เรียนต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ

ปริญญาตรี-เรียนต่อแพทย์-01.jpg

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) รับจำนวน 21 คน

คุณสมบัติทั่วไป ของผู้สมัครเข้าศึกษา มีดังต่อไปนี้

- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่กิน 30 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
- มีประสบการณ์ในการทำงานกี่ยวกับสาธารณสุขอย่างน้อย 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) พร้อมแนบใบรับรองการทำงานในวันสมัคร
- มีผลการเรียนสะสม (GPAX) ระดับบริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.25
- มีคะแนนผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนนที่กำหนด และใช้ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

ปริญญาตรี-เรียนต่อแพทย์-03.jpg

คุณสมบัติฉพาะของผู้สมัคร มีดังต่อไปนี้

- ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบคัดเลือก และหากได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อได้จากหน่วยงานต้นสังกัด โดยในวันสมัครต้องมีใบอนญาตจากผู้บังคับบัญชามาแสดง หากมีการลาออกหลังจากได้รับการคัดเลือก จะถือว่าขาดคุณสมบัติผู้สมัคร
- บุคคลทั่วไป ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสถาบันในประเทศไทย  และต้องมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตกรุงเทพแและปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) ไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อเนื่องจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะบียนบ้านเป็นหลักฐาน
- มีคะแนนผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนนที่กำหนดในตารางต่อไปนี้ และใช้ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
ปริญญาตรี-เรียนต่อแพทย์-02.jpg

- มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) การได้รับรางวัลต่างๆ ที่แสดงถึงทักษะพิเศษทางวิชาการ ผลงานวิชาการ การวิจัย กิจกรรมจิตอาสา รางวัลที่เคยได้รับในระดับโรงพยาบาล จังหวัด ประเทศ (ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในระหว่างการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นต้นไป)

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินคัดเลือก

- แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
- การสอบสัมภาษณ์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
งานบริการวิชาการ : โทร.045-353-926
Web Site : www.cmp.ubu.ac.th