guideubon

 

SMEs ลงทะเบียนด่วน ก.แรงงานอุดหนุนค่าจ้าง หัวละ 3,000 บาท 3 เดือน

SMEs-กระทรวงแรงงาน-01.jpg

โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่อง สร้างความแข็งแรงและฟื้นฟูกิจการในธุรกิจ SMEs ให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานให้ลูกจ้างสัญชาติไทยไม่ให้ถูกเลิกจ้าง

โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้นายจ้างที่รักษาระดับการจ้างงาน ในอัตรา 3,000 บาท/เดือน/คน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ย. 2564 – ม.ค. 2565)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

เป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ Active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ต้องรักษาระดับการจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนด

SMEs-กระทรวงแรงงาน-02.jpg

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซด์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ภายในเวลาที่กรมการจัดหางานกำหนด โดย
- แนบไฟล์รูปภาพ (jpg หรือ png) ขนาดไม่เกิน 2 Mb
- หนังสือมอบอำนาจ
- สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ (นิติบุคคล)/สำเนาบัตรประชาชน(นายจ้างบุคคลธรรมดา)

หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เบอร์โทรศัพท์ 045-206227-8 ต่อ 15 หรือ 081-7900337 ในวันและเวลาราชการ 

SMEs-กระทรวงแรงงาน-03.jpg