guideubon

 

สุดยอดการเสวนาเพื่อ SME ภูมิภาค 5 มี.ค.59 นี้ ที่ราชภัฏอุบล

sme-ภูมิภาค-ราชภัฏอุบล-01.jpg

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยส่งภูมิภาค 2559" (Regional Research Expo 2016) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิดหลัก "วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" เพื่อมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัย ของหน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยในเครือข่ายวิจัย และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

รับฟังสุดยอดการเสวนาเพื่อSME ภูมิภาค วันที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชถมอาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

- การบรรยายพิเศษ "นโยบายนวัตกรรม เพื่อ SME ไทย" โดยนายประสงค์ นิลบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

- การเสวนา "การสนับสนุน SME ไทย ในภาวะวิกฤติ"

sme-ภูมิภาค-ราชภัฏอุบล-02.jpg