guideubon

 

ผวายอดโควิดอุบลฯ พุ่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะฯ อุบลฯ ยกเลิกเรียน On site

benchama-ยกเลิก-onsite-01.jpg

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในจังหวัดอุบลราชธานี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จึงเห็นชอบให้มีการยกเลิกประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเปิดเรียน (ระยะที่ 3) ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

โดยกำหนดให้หยุดเรียนในชั้นเรียน หรือการจัดการเรียนรู้แบบ Onsite เต็มวัน เป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (Onine) ระบบแอพพลิเคชั่น (Ondemand) และใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด (On hand) หรืออื่นๆ ตามตารางเรียนของห้องเรียนนั้นๆ ในระหว่างวันที่ 2-9 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

benchama-ยกเลิก-onsite-02.jpg