guideubon

 

อุบลฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบที่ 2

ซิโนฟาร์ม-ลงทะเบียนรอบ2-01.jpg

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนขอรับบริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบที่ 2

เงื่อนไขสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับบริการ 

1. อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
(1) พระภิกษุหรือนักบวช
(2) ผู้ป่วยติดเตียง (เฉพาะที่สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้)
(3) ผู้พิการ (มีเอกสารประกอบหรือมีความพิการเชิงประจักษ์)
(4) อายุมากกว่า 70 ปี (นับถึงวันที่ 30 กรกฎาคม) 
ทั้งนี้ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน

2. อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี

สแกนเพื่อลงทะเบียน วันที่ 28- 31 กรกฎาคมนี้

ซิโนฟาร์ม-ลงทะเบียนรอบ2-02.jpg

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.sunpasit.go.th วันที่ 3 สิงหาคมเป็นต้นไป

วันที่ให้บริการ 9 - 13 สิงหาคม 2564 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

หมายเหตุ : วัคซีนมีจำนวนจำกัด อาจไม่เพียงพอสำหรับทุกท่านที่ลงทะเบียน

อบจ-อุบล-ซิโนฟาร์ม-03.jpg

สอบถาม 08.30 - 15.30 น. ทุกวัน 

งานประชาสัมพันธ์
082-9742520
045-319288

กลุ่มงานสุขศึกษา
082-3628408
095-3740850