guideubon

 

ความลับของกุ้งเดินขบวน The Secret of Parading Shrimps

ประกาศ!!! วิชาสัมมา 512 491 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าฟังสัมมนาจากวิทยากรพิเศษ
ในหัวข้อ "ความลับของกุ้งเดินขบวน"
"The Secret of Parading Shrimps"
โดย อ. ดร.วัชรพงษ์ หงส์จำรัสศิลป์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566
ณ ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 15 ชั้น)
เวลา 10:30-12:00 น.

ผู้ที่สนใจเข้าร่วม แต่ไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีที่สี่หรือบุคลากรหรือคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา กรุณาช่วยตอบแบบสอบถามด้านล่างด้วยนะครับ จะได้จัดสรรห้องที่ใหญ่ขึ้นตามจำนวนผู้เข้าร่วมต่อไป

แบบสอบถามความสนใจเข้าฟังสัมมนา 25 ก.ค.66

ความลับของ-กุ้งเดินขบวน-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511