guideubon

 

ว.สารพัดช่างอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา

สารพัดช่างอุบล-รอบโควต้า-01.jpg

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)

วิทยาลัยสารพัดข่งอุบลราชธานี มีความประสงค์จะให้สิทธิพิเศษ นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ และนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ประเภทวิชาอุสาหกรรม และบริหารธุรกิจ เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำการศึกษา 2564 โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สาขางานยานยนต์  40 คน
- สาขาเครื่องมือกล 40 คน
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง 40 คน
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 40 คน
- สาขางานการบัญชี 40 คน
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 คน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ปกติ (สายตรง,ม.6) 40 คน
- สาขางานเทคนิคการผลิตทวิภาคี (สายตรง,ม.6) 20 คน
- สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ทวิภาคี (สายตรง,ม.6) 20 คน
- สาขางานไฟฟ้ากำลังทวิภาคี (สายตรง,ม.6) 20 คน
- สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ทวิภาคื (สายตรง,ม.6) 20 คน
- สาขางานการบัญชี (สายตรงม.6) 20 คน
- สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลทวิภาคี (สายตรง,ม.6) 20 คน

รับสมัคร รอบโควตา แล้ว วันนี้ - 31 มีนาคม 2564
- ปวช. ค่าใช้จ่าย 700 บาท ทุกสาขาวิขา
- ปวส. ค่าใช้จ่าย 1,250 บาท ทุกสาขาวิชา 
สอบถามเพิ่มเติม โทร.045-244754

สารพัดช่างอุบล-รอบโควต้า-02.jpg

สารพัดช่างอุบล-รอบโควต้า-03.jpg

สารพัดช่างอุบล-รอบโควต้า-04.jpg

สารพัดช่างอุบล-รอบโควต้า-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511