guideubon

 

จังหวัดอุบล ฯ เปิดรับลงทะเบียนโควตาลอตเตอรี่ จำนวน 200 ราย

โควต้าล็อตเตอรี่-อุบล-01.jpg

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบบราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร บัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ประเภทบุคคลทั่วไป ของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 100 ราย และของสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 100 ราย โดยมีอายุของบัญชีสำรอง 2 ปี หรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คุณสมบัติเบื้องต้น ตัวแทนจำหน่ายประเภทบุคคลทั่วไป มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอย่างน้อย 1 ปี (ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ) นับถึงวันลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาล มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 80 ปี บริบูรณ์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ได้รับสลากเพียงโควตาเดียวไม่ซ้ำซ้อน

ต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลูกจ้างบริษัทฯ ที่บริษัทฯได้จัดให้มาปฏิบัติงานที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือคู่สมรสตามกฎหมาย ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา ยกเว้นบวชตามประเพณีเป็นครั้งคราว

กรณีใช้สิทธิคนพิการ ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หากจำหน่ายโดยตัวเองไม่ได้โดยสภาพ ให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จำหน่ายสลากแทน

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตัวเอง ห้ามมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นแทน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ ที่ว่าการอำเภอ ตามภูมิลำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045 – 344 607

โควต้าล็อตเตอรี่-อุบล-02.jpg
โควต้าล็อตเตอรี่-อุบล-03.jpg
โควต้าล็อตเตอรี่-อุบล-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511