guideubon

 

การประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน “โปงลางคอนเทสต์ ประจำปี 2559” ชิงถ้วยพระราชทาน

โปงลางคอนเทสต์-เซ็นทรัลอุบล-2016-02.jpg

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ร่วมส่งเสริมภูมิปัญญานันทนาการด้านดนตรีโปงลางอันเป็นศิลปะ และ วัฒนธรรมของชาวไทยให้แพร่หลาย รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงฝีมือทางทักษะด้านดนตรี และรู้จักใช้เวลาว่างในการเข้าร่วม อันจะทำให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร คลิกที่นี่

โปงลางคอนเทสต์-เซ็นทรัลอุบล-2016-03.jpg

หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ดังนี้

1. คุณสมบัติวงดนตรีเข้าประกวด ดังนี้
(1) เป็นวงดนตรีที่สังกัดในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
(2) สมาชิกทุกคนในวงดนตรี กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี

2. หลักฐานการสมัคร
วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางที่สมัครเข้าร่วมการประกวด ต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมเอกสาร ดังนี้
(1) สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน ของสมาชิกในวงดนตรีทุกคน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ของสมาชิกในวงดนตรีทุกคนๆ ละ1 รูป
(3) แผ่น DVD บันทึกการแสดงสด เป็นการแสดงตามความถนัด ความยาวไม่เกิน 20 นาที โดยมีภาพและเสียงคมชัด และต้องเป็นการแสดงที่บันทึกขึ้นมาใหม่เท่านั้น จำนวน 2 แผ่น
(4) เอกสารประกอบการแสดงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 ชุด ตามหลักเกณฑ์การประกวดข้อ 3(6)6.3
(5) ถ้าทางคณะกรรมการจัดการประกวดตรวจพบว่าท่านทุจริตหลักฐานในการสมัคร จะปรับให้หมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดทันที
ทั้งนี้ วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางที่จะเข้าร่วมประกวด ต้องจัดทำใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 2 ชุด โดยให้ยื่นสมัครเข้าประกวดตามหลักเกณฑ์การประกาศการรับสมัครข้อ 10 จำนวน 1 ชุด และนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานตัวในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศอีกจำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร คลิกที่นี่

โปงลางคอนเทสต์-เซ็นทรัลอุบล-2016-04.jpg

3. กติกาการประกวด ดังนี้
(1) วงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง 1 วง ต้องประกอบด้วยเครื่องดนตรี นักดนตรี นักร้อง นางเกราะ นางไห
(2) เครื่องดนตรี ประกอบด้วย
   2.1 โปงลาง
   2.2 พิณ สำหรับเดินทำนอง 2.3 พิณเบส สำหรับเล่นเสียงทุ้ม และเสียงเบส 2.4 แคน 2.5 โหวด 2.6 โปงลาง
   2.7 กลองตุ้ม
   2.8 กลองหางหรือกลองยาว
   2.9 อนุญาตให้ใช้เครื่องประกอบจังหวะไม่จำกัดจำนวน และประเภท เช่น ปี่ภูไท ซออีสาน กลองพื้นบ้าน ฉิ่ง ฉาบ หมากกั๊บแก๊บ และเครื่องประกอบจังหวะอื่นๆ เพื่อใช้ในกรประกอบการบรรเลง หรือประกอบการแสดง แต่เมื่อรวมกันจะต้องไม่เกินจำนวนคนตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การประกาศการรับสมัครข้อ 3(3)
(3) นักดนตรี นักร้อง นางไห นางเกราะ และนักแสดงประกอบ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30 คน
(4) เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกวดทุกชนิด ห้ามใช้เครื่องช่วยแต่งเสียง
(5) เพลง และการแสดงที่ใช้ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
   5.1 การแสดงเปิดวง
   5.2 ลายสำหรับใช้บรรเลง สามารถเลือกลายได้อย่างอิสระ เพื่อแสดงถึงสุดยอดในการบรรเลงของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น โดยจะพิจารณาให้คะแนนจากสิ่งเหล่านี้ อาทิ ความโดดเด่นของลาย เนื้อหาของลาย ฝีมือ หรือความสามารถของผู้บรรเลง เทคนิคและรูปแบบในการนำเสนอ เป็นต้น หากมีการแสดงประกอบก็จะพิจารณาให้คะแนนด้วย
   5.3 การแสดงวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ที่มีเนื้อร้องเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จัดทำเป็นเอกสาร ดังนี้
      (1) อธิบายที่มาหรือแรงบันดาลใจในการออกแบบการแสดง เช่น เพลง เนื้อร้อง ทำนองลายบรรเลง ท่าฟ้อน และ การแต่งกาย เป็นต้น
      (2) ชื่อเจ้าของผลงาน ผู้ฝึกซ้อม และผู้กำกับการแสดง
   5.4 การแสดงเต้ยลา

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร คลิกที่นี่

โปงลางคอนเทสต์-เซ็นทรัลอุบล-2016-05.jpg

4. เวลาในการประกวด
(1) รอบคัดเลือกผ่าน DVD บันทึกการแสดงสด : เวลาไม่เกิน 20 นาที
(2) รอบชิงชนะเลิศ : การประกวดให้ใช้เวลาไม่เกินวงละ 25 นาที
(3) เวลาในการตั้งเครื่องดนตรี ไม่เกิน 5 นาที รวมการ Sound Check *หมายเหตุ หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน โดยเริ่มจับเวลาตั้งแต่สิ้นสุดคำเชิญของพิธีกร

5. คณะกรรมการ
คณะกรรมการตัดสินการประกวด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในในแต่ละด้านของการประกวด อาทิ ด้านการขับร้อง ด้านดนตรีพื้นบ้าน ด้านการแสดง และ ด้านการแต่งกาย

6.เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินพิจารณาตัดสินจากองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
(1) ด้านการแสดง 30 คะแนน : ลีลาท่ารำ กระบวนท่ารำ จังหวะ ความพร้อมเพรียง และความคิดสร้างสรรค์ในการแสดง
(2) ด้านดนตรี 30 คะแนน : การบรรเลงตามจังหวะเสียงดนตรี ความไพเราะ ความถูกต้อง และความต่อเนื่องในการบรรเลง
(3) ด้านการขับร้อง 20 คะแนน : กลวิธีการขับร้อง ร้องถูกต้องตามอักขระวิธี และลีลาการขับร้อง
(4) ด้านเครื่องแต่งกาย 20 คะแนน : ความสวยงาม และความถูกต้องของเครื่องแต่งกาย *หมายเหตุ ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร คลิกที่นี่

โปงลางคอนเทสต์-เซ็นทรัลอุบล-2016-06.jpg

7.รางวัลการประกวด
(1) รางวัลชนะเลิศ “โปงลางคอนเทสต์ 2559” ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ทุนการศึกษา 60,000 บาท จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ จาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ ทุนการศึกษา 50,000 บาท จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
(3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ จาก คุณสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี และ ทุนการศึกษา 40,000 บาท จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
(4) รางวัลชมเชย 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ จาก คุณปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม และ ทุนการศึกษา 25,000 บาท จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
(5) รางวัลชมเชย 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ และ ทุนการศึกษา 25,000 บาท จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
(6) รางวัลชุดการแสดงเทิดพระเกียรติยอดเยี่ยม ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท (7) รางวัลพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย
*หมายเหตุ ทุนการศึกษาที่ได้ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

8. การควบคุม
(1) เมื่อยื่นใบสมัครเข้าร่วมประกวดพร้อมหลักฐานแล้ว จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการสมัครไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้เข้าร่วมประกวดเกิดการบาดเจ็บ หรือ บาดเจ็บจนร่างกายไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะเข้าประกวด โดยมีความเห็นของแพทย์รับรองเป็นลายลักษณ์อักษร
(2) วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางที่เข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์เพลงที่นำมาใช้ประกวด
(3) ในการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ทั้งรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านและเครื่องประดับท้องถิ่นอีสาน
(4) ทีมงานจัดประกวดได้จัดเตรียมเครื่องดนตรี-อุปกรณ์ไว้ คือ เครื่องเสียง ตู้แอมป์ และ ไมโครโฟน จำนวน 12 ตัว
(5) การจัดวางเครื่องดนตรี วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางที่เข้าประกวดต้องวางเครื่องดนตรีตามจุดที่กำหนด
(6) ห้ามใช้วาจาหยาบคาย ส่อเสียด หรือแฝงเจตนาสร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่น รวมถึงไม่แสดงออกทางกริยาอันไม่เหมาะสมต่อศิลปวัฒนธรรม-นาฏศิลป์ ตลอดระยะเวลาทำการแสดง
(7) หากวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางที่เข้าร่วมประกวด กระทำการใดอันขัดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดในประกาศนี้ อันเป็นเหตุให้ผู้เข้าร่วมประกวดอื่นเกิดสิทธิ์ในการประท้วง ให้ยื่นคำประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงลายชื่อผู้อำนวยการวง ยื่นต่อคณะกรรมการจัดการประกวดภายใน 30 นาที หลังจากการประกวดเสร็จสิ้นของวงสุดท้ายของการประกวด
(8) กรณีที่มีการตรวจพบภายหลังเสร็จสิ้นการประกวดแล้ว ให้ถือว่าการตัดสินเป็นโมฆะ เฉพาะวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางที่กระทำการฝ่าฝืนเท่านั้น โดยให้ส่งรางวัลพร้อมเงินรางวัลที่ได้รับคืนให้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
(9) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง หากมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอื่น เพื่อประโยชน์ของทางหน่วยงาน โดยผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งนั้น โดยหากการเลื่อนการจัดประกวดเป็นเหตุให้สมาชิกวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางที่เข้าร่วมประกวดขาดคุณสมบัติ ให้ถือเอาคุณสมบัติในการสมัครครั้งแรกเป็นเกณฑ์โดยอนุโลม

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร คลิกที่นี่

โปงลางคอนเทสต์-เซ็นทรัลอุบล-2016-07.jpg

9. กำหนดการประกวด
การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง มีดังนี้
(1) รอบคัดเลือก คณะกรรมการตัดสินการประกวด จะพิจารณาคัดเลือกวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 วง โดยพิจารณาคัดเลือกจากแผ่น DVD ในวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งจะประกาศรายชื่อวงที่ผ่านเข้ารอบในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผ่านทาง www.centralplaza.co.th , www.guideubon.com และ แฟนเพจของ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาขอนแก่น อุดรธานี และ อุบลราชธานี
(2) รอบชิงชนะเลิศ จัดประกวด ณ ลานร้อยพันธุ์บัว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.00 – 21.00 น.

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร คลิกที่นี่

โปงลางคอนเทสต์-เซ็นทรัลอุบล-2016-08.jpg

10. การรับสมัคร
รับสมัครวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2559
(1) การรับใบสมัคร
   1.1 สามารถรับใบสมัครได้ที่จุดรับสมัครการประกวด ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาขอนแก่น อุดรธานี และ อุบลราชธานี
   1.2 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.centralplaza.co.th และ www.guideubon.com
(2) การส่งใบสมัคร
   2.1 ยื่นด้วยตนเอง ที่จุดรับสมัครการประกวด ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาขอนแก่น อุดรธานี และ อุบลราชธานี
   2.2 ส่งทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก ส่งมาที่ แผนกกลยุทธ์การตลาดสาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เลขที่ 311 ม.7 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โดยวงเล็บ “สมัครประกวดโปงลางคอนเทสต์ 2559”
(3) เมื่อพ้นกำหนดเวลาการรับสมัคร หากหลักฐานการสมัครของวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางวงใดไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาสละสิทธิ์การเข้าประกวด
อนึ่ง วงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 จะต้องให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ร้องขอ

11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ CPN Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 045-950699 หรือ Facebook : www.facebook.com/CentralPlazaUbonratchathani

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

คุณขวัญชัย บุญอารีย์
ผู้จัดการทั่วไป
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร คลิกที่นี่

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511