guideubon

 

พิธีสมโภชพุทธาภิเษก พระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม ปี 2560

พระแก้วโกเมน-วัดมณีวนาราม-อุบล-07.jpg

พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสมโภชพุทธาภิเษกพระแก้วโกเมน ประจำปี 2560 ณ วัดมณีวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วันที่ 6 มีนาคม 2560 ตามกำหนดการ  ดังนี้

เวลา 16.00 น. ลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์
เวลา 19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
เวลา 20.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 21.00 น. พิธีพราหมณ์บวงสรวง
เวลา 21.29 น. จุดเทียนชัย/ สวดคาถาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ/ สวดพุทธาภิเษกตลอดคืน

วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 04.00 น. พิธีดับเทียนชัย

พระแก้วโกเมน-วัดมณีวนาราม-อุบล-01.jpg

วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) อำเภอเมือง อุบลราชธานี สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2332 ผู้สร้างคีอ อุปฮาดก่ำ โอรสพระปทุมวรราชสุริยวงค์ (เจ้าคำผง) เจ้าเมืองอุบลราชธานีในอดีต ภายในวัดมณีวนาราม มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ พระพุทธมณีรัตน และพระแก้วโกเมน (แก้วสีแดง) มีอายุเก่าแก่มากกว่าสองร้อยปี นอกจากนี้ ยังมีศาลาแดง หรือกุฏิแดง เป็นที่พำนักของพระอริยวงศาจารย์ ญาณวิมลอุบลคณาภิบาลสังฆปาโมกข์ (สุ้ย) เจ้าอาวาสวัดองค์แรก ของวัดมณีวนาราม โดยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้ทรงนิมนต์มาอยู่วัดแห่งนี้ พระอริยวงศาจารย์ ญาณวิมลอุบลคณาภิบาลสังฆปาโมกข์ (สุ้ย) ท่านเป็นศิษย์แห่งวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร  

พระแก้วโกเมน-วัดมณีวนาราม-อุบล-02.jpg

พระแก้วโกเมน เป็นพระบูชาปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก กว้าง 4 นิ้ว สูงประมาณ 5 นิ้ว สันนิษฐานกันว่าอุบัติขึ้นมาพร้อมกับ พระแก้วบุษราคัมซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม พระแก้วโกเมน เป็นพระพุทธรูปอัญมณีตระกูล“นพรัตนชาติ” แก้วเก้าประการอันได้แก่ สีขาวผ่องเพชรดี ทับทิมมณีแดง เขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสดบุษราคัม แดงแก่ก่ำโกเมนเอก หมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลสายไพฑูรย์

พระแก้วโกเมน-วัดมณีวนาราม-อุบล-03.jpg

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไทยมีสงครามกับเวียงจันทน์ ผู้รักษาการบ้านเมืองและทายกทายิกา ได้พากันนำพระแก้วโกเมนไปรักษาไว้อย่างดีที่ วัดบ้านกุดละงุม (อำเภอวารินชำราบ ปัจจุบัน) โดยนำท่อนไม้จันทน์มาทำเป็นผอบใหญ่ คว่ำองค์พระพุทธรูปไว้ ด้วยเกรงว่าข้าศึกจะแย่งชิงไป ครั้งเมื่อศึกสงบลงจึงได้นำพระแก้วโกเมนมาประดิษฐานไว้ ณ วัดมณีวนาราม ซึงเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดเก็บรักษาไว้เป็นความลับนับต่อกันมา การที่นำผอบไม้จันทน์ไปคว่ำ (หรือ ครอบ) พระแก้วภาษาอีสานเรียกว่า “งุม” วัดจึงเป็นที่เก็บรักษาพระแก้วโกเมนครั้งนั้น จึงเรียกว่า “กุดละงุม" มาจนปัจจุบัน

พระแก้วโกเมน-วัดมณีวนาราม-อุบล-04.jpg

พระแก้วโกเมน เป็นพระพุทธรูปอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ของวัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) เกรงจะสูญหาย จึงหวงแหนด้วยความห่วงใย พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามที่ผ่านมาทุกรูป จึงเก็บรักษาพระแก้วโกเมนไว้ในตู้นิรภัยตลอดมา ครั้งเมื่อพ้นสมัยหลวงปู่พระธรรมเสนานี (กิ่ง มหับผโล) คณะกรรมการวัดจึงขออนุญาตนำพระแก้วโกเมนลงมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา และสรงน้ำในเทศกาลวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว และได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

พระแก้วโกเมน-วัดมณีวนาราม-อุบล-06.jpg

พระศรีวรเวที เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) ดำริที่จะสร้างที่ประดิษฐานพระแก้วโกเมนให้มีความโดดเด่นเป็นสง่า จึงได้สร้างหอพระแก้วโกเมนขึ้น ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 โดยเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนพระอริยวงศาจารย์ พร้อมอดีตบูรพาจารย์วัดมณีวนาราม ในโอกาสเดียวกันเพื่อความเป็นสิริมงคล ยกย่องเชิดชูเกียรติบูรพาจารย์ ผู้มีคุณูปการเป็นอย่างยิง ต่อความเจริญรุ่งเรืองของวัดมณีวนารามและพระศาสนามาจนกระทั่งปัจจุบันด้วย

ต่อมาพุทธศานิกชนผู้ศรัทธาในพระแก้วโกเมน มีความประสงค์จะถวายเครื่องทรงพระแก้วโกเมน จึงได้รวบรวมปัจจัยถวายเครื่องทรงเป็นทองคำ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552

พระแก้วโกเมน-วัดมณีวนาราม-อุบล-05.jpg

เมื่อหอพระแก้วโกเมนก่อสร้างแล้วเสร็จ พระราชธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) จัดให้มีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศของพระแก้วโกเมนจำลอง องค์ประธานในหอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 และกำหนดให้มีพิธีสมโภชพุทธาภิเษกพระแก้วโกเมนทุกวันที่ 6 มีนาคม ของทุกปี ตั้งแต่นั้นมา