guideubon

 

คณะเภสัช ม.อุบลฯ เปิดอบรมเพิ่มศักยภาพ ครูอนามัย/ครูพยาบาล

ครูอนามัย-ครูพยาบาล-01.jpg

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญครูอนามัย/ครูพยาบาล/ครูชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมอบรมวิชาการ “การเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม” ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 60 คน

ลงทะเบียนได้ที่ http://www.phar.ubu.ac.th/teacher_training/

- รุ่น1 ลงทะเบียนภายใน 19 เม.ย. 2562

- รุ่น 2 ลงทะเบียนภายใน 26 เม.ย. 2562

- รุ่นอื่นๆ ลงทะเบียนภายใน 30 เม.ย. 2562 นี้

ดาวน์โหลดเอกสาร | ลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน

กำหนดการ

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน และทดสอบความรู้ก่อนการอบรม

08.30 - 08.45 น. พิธีเปิด โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

08.45 - 09.45 น. การบรรยายหัวข้อ “โรคที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน การป้องกันและการใช้ยา” โดย ผศ.นิภาพร เมืองจันทร์ และอาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

09.45 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 – 11.00 น. การบรรยายหัวข้อ “การประเมินและการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน” โดย อ.ภญ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ และอาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

11.00 - 12.00 น. การบรรยายหัวข้อ “การส่งเสริม IQ และ EQ เด็กวัยเรียน” โดย พญ. นวรัตน์ อรุณยะเดช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (รุ่นที่ 1,3,4,5) พญ. นันทิยา จีระทรัพย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (รุ่นที่ 2)

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น. การบรรยายหัวข้อ “การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางการศึกษา” โดย แพทย์หญิงจินตนา คำภักดี และคณะวิทยากรจากหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

14.00 - 15.15 น. ฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่องการประเมินสัญญาณชีพ และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน โดย แพทย์หญิงจินตนา คำภักดีและคณะวิทยากร พักรับประทานอาหารว่างระหว่างฝึกทักษะปฏิบัติ

15.15 - 15.45 น. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม

15.45 - 16.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการอบรม

* หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรมสุภาพสตรี กรุณาแต่งกายโดยสวมกางเกงขายาว สุภาพและรัดกุม เนื่องจากต้องฝึกปฏิบัติการกู้ชีพ